Върни се горе

Министерството на здравеопазването закупи и предоставя на лечебни заведения в страната 13 нови мамографски апарата на обща стойност 1,5 млн. лв. От началото на следващата седмица започва разпределението им в диспансери за онкологични заболявания и многопрофилни болници за активно лечение.

С осигуряването на новата диагностична апаратура МЗ изпълни дейността по инфраструктурно обезпечаване на системата, предвидена в Националната стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в България 2001-2006 г. В програмата бе заложено за срока на нейното действие чрез финансиране от държавния бюджет да бъдат осигурени 18 мамографа. С новата диагностична апаратура те стават 20.

Шест от новите мамографски апарати са предназначени за популационен скрининг и ще бъдат разпределени в многопрофилните болници за активно лечение в Смолян, Габрово, Самоков, Кърджали, Раковски и Хасково. Другите седем са за доуточняваща диагностика и стереотаксична биопсия. Те ще бъдат доставени в областните диспансери по онкологични заболявания със стационар в София и Благоевград, междуобластните диспансери в Шумен, Бургас и Враца, в Онкологичния център на Многопрофилната болница за активно лечение в Плевен и в Първа Многопрофилна болница за активно лечение - София.
Новите мамографски апарати са осигурени от МЗ след провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация. В договора е предвидено обучение за работа с такава апаратура и гаранционната й поддръжка. Ръководствата на лечебните заведения, които ще получат новата апаратура, трябва да подготвят помещения за монтаж на апаратите, съобразно нормативните изисквания.
МЗ планира и обезпечава всички дейности по изпълнение на Националната програма за профилактичен онкологичен скрининг. През 2001 г. са разпределени първите три мамографа в онкодиспансери без такава апаратура ( във Варна, Стара Загора и Хасково). През 2003 г. с нови мамографи са снабдени Специализираната болница за активно лечение по онкология и Университетската многопрофилна болница “Св. Анна” в София, които подменят амортизираната в тези болници апаратура.
Освен закупуването на новите 13 мамографи по линия на Националната стратегия за профилактичен онкологичен скрининг са разработени модули за обучение на семейни лекари, цитотехници, мамографисти и патолози. До момента са проведени три такива курса.
За провеждане на профилактични прегледи за ранно откриване на рак на гърдата, МЗ осигури и подвижен ехографски апарат, който предоставя за ползване на Националното сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници. Първите прегледи с новия апарат ще започнат от средата на октомври във Варна, като в следващите месеци ще бъдат обхванати и други градове, по преценка и график на Националното сдружение.

Подобряването на здравния статус на населението чрез засилване на профилактиката на всички заболявания, с приоритет на социално-значимите, сред които са и онкологичните, е основна цел в политиката на МЗ през следващите 4 години. Чрез профилактични и скринингови програми може да се постигне ранно откриване и диагностициране на рака на млечната жлеза, което увеличава шансовете за успешно лечение. Затова МЗ е съорганизатор и активно участва в ежегодните Национални кампании за борба с рака на гърдата през месец октомври. Всяка година за тяхното провеждане се осигуряват печатни материали и консумативи за мамография.
В изпълнение на своите ангажименти за създаване на по-добра организация МЗ осигури по централизирана доставка мамографски филми и консумативи към тях на обща стойност 80 000 лв., които са предоставени на 10 лечебни заведения за извършване на мамографски изследвания по време на петата Национална кампания за борба с рака на гърдата – октомври 2005 г.
Това са: Специализираната болница за активно лечение по онкология – София; областните диспансери в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Враца, Велико Търново; Университетската болница – Стара Загора, Онкологичния център – Плевен, Многопрофилната болница за активно лечение - Смолян.
До ръководителите на посочените лечебни заведения е изпратено писмо от МЗ, съгласно което във връзка с провеждането на Международния месец за борба с рака на гърдата те следва с предоставените консумативи да извършват мамографски прегледи на насочените от лекар жени на възраст от 49 до 65 години.

Целта на провежданите националните кампании за борба с рака на гърдата е да бъде осъзнат проблемът “рак”, да се създаде информираност относно опасността, последиците и възможностите за лечение, да се образоват жените за методите на превенция, а също така и да се запознаят с правата си като здравноосигурени лица. Усилията на специализираните екипи са насочени към повишаването на здравната култура на населението и създаването на трайни навици за периодично наблюдение и изследване при семейния лекар.
През 2001 г., по време на Общонационалната седмица за борба с рака на гърдата, са проведени прегледи на 19 000 жени, като на 6700 от тях е направена мамография. От тях за по-нататъшно специализирано изследване са насочени 478 жени, а доказан карцином е открит при 90 жени. През следващата година по време на кампанията са прегледани 20 000 жени, от които са за допълнителни изследвания са насочени 520, а с доказан рак – 100 жени. През 2003 и 2004 г. са прегледани съответно 30 000 и 40 000 жени. При 100 и съответно 120 от тях е установен рак.

Сподели в: