Върни се горе

Министерството на здравеопазването обяви открита процедура за доставка на лекарства за 2006 г. по Наредба №34 на МЗ от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Откритата процедура е за 136 лекарства.

Изготвената спесификация включва наименование на лекарствените продукти по международно непатентно наименование и по химико-терапевтични подгрупи, количествата за договаряне, максималната стойност за единица лекарствено вещество и кода на заболяването по МКБ-10.

За всички диагнози от досега съществуващите в наредбата има лекарства в изготвената спесификация. В спесификацията няма и отпаднали лекарствени продукти в сравнение с процедурата за 2005 г., освен тези, които не отговарят на изискванията и критериите на Наредба 34. Едното условие е те да са включени в позитивния лекарствен списък на България, а второто - да са в реимбурсната листа и да се покриват от обществен фонд на поне 3 от определените 8 референтни страни (Словения, Гърция, Чехия, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, Латвия).

Увеличават се количествата на лекарствени продукти за базова терапия. По този начин ще се осигури лечение на по-голям брой пациенти. Останалите лекарствени продукти са запазени на нивата от тази година.

Увеличени са количествата лекарства за деца. Въведена е отделна квота за специфични лекарствени форми, подходящи за тях (например, лекарствени форми за деца след трансплантация).

За първи път спесификацията е изработена освен по международни непатентни наименования, но и като срещу всяко международно непатентно наименование е посочен код на заболяването по МКБ-10. По този начин се определя кои лекарства за лечението на кои заболявания ще се отпускат, в съответствие с техните показания и утвърдените терапевтични схеми. Това дава възможност да се осъществява по-стриктен контрол върху тяхното изписване.

Спесификацията включва и договаряне по химико-терапевтични подгрупи, т.е. по стойност на дефинирана дневна доза (дефинирана дневна доза означава колко струва терапията за 1 пациент за 1 ден). В групите, съобразно офертите, ще се конкурират лекарствени продукти с различни международни непатентни наименования, но с еднакви показания, като печели най-изгодната дефинирана дневна доза. По този начин се уеднаквяват стойностите на различните лекарствени продукти с различни концентрации и дозови форми, като държавата купува най-изгодната дефинирана дневна доза.

За първи път се въвежда и максимална стойност на единица лекарствено вещество за съответната лекарствена форма, над която стойност МЗ няма да заплаща. За нейното определяне се сравняват две стойности – едната е максималната стойност за единица лекарствено вещество от предходното договаряне на МЗ, а втората е средноаритметичната от трите най-ниски стойности за съответното лекарство в 8-те референтни страни. Като референтна стойност МЗ ще заплаща до по-ниската от двете.

Разглеждането на подадените по откритата процедурна оферти ще е на 31 януари 2006 г.

Осигурени са количествата лекарства за задоволяване на нуждите на пациентите до сключването на новите договори.

Сподели в: