Върни се горе

Със заповед министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски утвърди броя на местата за специализанти, разпределени по обучаващи институции и по специалности.
Това е първото обучение, което се провежда съгласно новите условия и ред, регламентирани в Наредба 34 на МЗ от 29 декември 2006 г. и в съответствие с изискванията на директивите на ЕС.
За първи път се въвежда финансиране от държавата на специализациите. По време на обучението си специализиращите на места за клинична ординатура ще получават месечно възнаграждение от две минимални работни заплати.

Местата за специализация са общо 3431. Предвиждат се специализации за дипломираните магистри по медицина, дентална медицина и фармация, както и за придобилите магистърска степен и по двете специалности медицина и дентална медицина. Най-много - 2807, са местата по медицински специалности, 69 са за специалности в областта на денталната медицина, 85 – по фармация.

Определени са 273 места за специализация на лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”, както и 150 места за работещи в системата на здравеопазването, които имат висше немедицинско образование.

В отделни приложения към заповедта са включени местата за специализация за преподаватели с висше медицинско и немедицинско образование и военномедицински специалности за завършилите медицина, дентална медицина или фармация.

За въведената с Наредба 34 от 2006 г. основна форма за обучение – клиничната ординатура, са предвидени 859 места. 797 са местата за специализация за асистенти, докторанти, научни сътрудници и лица, защитили докторат, както и ординатори в университетска болница. За част от приоритетните специалности е предвиден по-голям брой места за клинична ординатура: по специалностите в областта на педиатрията – 148, по обща медицина – 100, спешна медицина – 62, анестезиология и интензивно лечение - 31, хирургия - 30, медицинска онкология – 17.
Срещу заплащане медицинските университети ще могат да приемат 1521 специализанти.
За финансиране на специализациите през 2008 г. МЗ предвижда 10 млн. лв.

Наредба № 34 на МЗ от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е израз на политиката на МЗ за повишаване на квалификацията на лекарите, като осигурява условия за следдипломното им обучение. Разширяват се възможностите за придобиване на специалност и планиране на необходимостта от медицински кадри, което ще подобри и качеството на медицинското обслужване на гражданите у нас.
 
С наредбата се определя нова номенклатура на специалностите и се уреждат по нов начин условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С нея се въвеждат изискванията на Директива 36 от 2005 г. на ЕС, регламентираща следдипломната специализация на медицинските кадри.
 
В съответствие с изискванията на ЕС отпада досегашното разделение на специалностите на основни и профилни, като се променят и сроковете за обучение по тях. Желаещите могат да кандидатстват директно до всички специалности от новата номенклатура. Приетата с наредбата номенклатура на специалностите включва две части. В първата влизат 52 специалности за лекари и лекари по дентална медицина, които могат да се признават автоматично в държавите-членки на ЕС. Втората група обхваща 89 специалности, които не се признават автоматично в другите държави-членки на ЕС, тъй като не фигурират в приложенията на Директива 2005/36/ЕО. Те обаче могат да бъдат признавани в страни, в които съществуват като специалности.

По време на своето обучение специализиращите на места за клинична ординатура ще получават месечно възнаграждение от две минимални работни заплати. От друга страна за всеки специализант МЗ ще превежда по 180 лв. месечно на висшите училища, а за лекарите по дентална медицина – 600 лв. Част от тази сума ще се насочва към лечебните и здравни заведения, които ще осъществяват практическото обучение, съгласно сключен договор.
Времето за обучение ще се зачита за стаж по медицинска професия. При спечелен конкурс за място за клинична ординатура ще се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса, МЗ, висшето училище и лечебното заведение, в което ще се провежда практическото обучение. При спечелен конкурс на място срещу заплащане договорът ще се сключва между спечелилия конкурса, висшето училище и лечебното заведение.

Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 34 висшите училища и ВМА обявяват в един централен и местен всекидневник конкурсите за местата за специализанти и писмено уведомяват за това Министерството на здравеопазването и Регионалния център по здравеопазване. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им. Заинтересованите лица могат да се обръщат за информация към отделите за следдипломно обучение на висшите училища.

Заповедта на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски с местата за специализации са качени в рубриката „Важна информация” на официалната уеб-страница на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: