Върни се горе

Във връзка с публикации в печата, засягащи темата за финансирането на частните болници от държавата, Министерството на здравеопазването уточнява:

Субсидирането на лечебните заведения от страна на Министерството на здравеопазването е уредено със Закона за лечебните заведения и Закона за държавния бюджет.

В чл. 100, ал. 2, т. 5 от Закона за лечебните заведения е предвидено, че лечебните заведения за болнична помощ – търговски дружества с държавно и общинско участие, се финансират със субсидии, предвидени в Закона за държавния бюджет, за осъществяване на дейност по договори до преминаване на финансирането им от НЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2 от същия закон преобразуваните лечебни заведения за болничната помощ се субсидират по реда на чл. 100, ал. 2, т.5 от републиканския бюджет за извършена дейност и от бюджета на съответната община по решение на общинския съвет за сметка на местни данъци и такси и други собствени приходи.

Съгласно § 38 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие въз основа на едногодишни договори за извършена дейност по ред, методика и цени, определени от министъра на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на държавните болници от момента на тяхното преобразуване в търговски дружества, т.е. от 1999 г., а от началото на 2004 г. – и на общинските. Със специално разработена за целта Методика се определя редът за субсидиране и размерът на субсидията. Съобразно собствеността държавата подпомага държавните болници, общините – общинските, а частните болници се финансират от техните собственици.

Тази практика ще продължи до цялостното преминаване на финансиране на болниците от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, когато тя създаде необходимия капацитет за това. В рамките на приходите, които НЗОК реализира при 6% здравноосигурителна вноска, не може да се формира достатъчен ресурс, който изцяло да покрие потребностите на болничната помощ. По принцип всички болници са равнопоставени пред НЗОК – държавните, общинските и частните сключват едни и същи договори, по които се заплащат едни и същи цени за дейност по клинични пътеки.

МЗ действа изцяло в рамките на закона, без да нарушава ничии конституционни права. Затова е неуместно искането на Асоциацията на частните лечебни заведения за разглеждане на този проблем от Конституционния съд и от Комисията за защита на конкуренцията.

Сподели в: