Върни се горе

Във връзка с разпространената от “Търговска лига – Национален аптечен център” АД информация за взаимоотношенията на фирмата с Министерството на здравеопазването, уточняваме следното:

- Към днешна дата Министерството на здравеопазването няма неразплатени задължения към “Търговска лига”. На проведената на 12 май среща министър Славчо Богоев не е обещавал да изплати на “Търговска лига” директно и авансово 2 млн. лв. за доставки по централна поръчка за 2003 г. Твърденията на фирмата, че МЗ дължи такава сума, не отговарят на истината.

- В понеделник (17 май) МЗ преведе на държавните и общински болници месечната субсидия в размер на 17 млн. лв., която включва и средства за необходимите на лечебните заведения плащания за лекарства. Сумата е преведена в съответствие с действащата методика за финансиране на болниците. МЗ не е заявявало, че това е допълнителна субсидия. Всякакви трактовки в тази посока не обвързват официалната позиция на МЗ.

Днес, сряда, 19 май, приключи привеждането от МЗ на10 млн. лв. допълнителна субсидия за високотехнологичните, структуроопределящи болници. Тези средства също се изплащат в съответствие с действащата методика за финансиране на болниците и съгласно ПМС №30 за изпълнение на държавния бюджет.

Не отговаря на истината твърдението на “Търговска лига”, че болниците имат неразплатени задължения към нея за 20 млн. лв. Падежираните задължения на лечебните задължения към “Търговска лига” са в размер на до 4 млн. лв.

Средствата, преведени на болниците чрез редовната и чрез допълнителната субсидия, позволяват на лечебните заведения да осъществяват нормален процес на разплащане със своите доставчици.

Заявяваме, че няма опасност от изпадане в несъстоятелност на болници поради финансови затруднения, свързани с плащанията им за лекарства.

- Финансовите взаимоотношения между болниците и техните търговски партньори се регулират от законно сключени договори между тях. Дори и като принципал на болниците с държавно участие, МЗ не може да прекратява действието на тези договори.

Разбирайки финансовите проблеми на някои търговци на едро на лекарства, министрите на финансите Милен Велчев и на здравеопазването Славчо Богоев на проведената среща с Браншовата камара на търговците на едро на лекарства поеха ангажимент за изработване на указание до съветите на директорите на болничните лечебни заведения. Според него в договорите, които те в бъдещ период ще сключват с търговци на едро, ще залегне клауза, че болниците ще изплащат сума, равна на около 20% от стойността на доставката, в рамките на приемлив срок от около 14 дни. Подчертаваме, че това условие ще важи за предстоящи договори, а не става въпрос за промяна на условията във вече сключените и действащи договори.

Тази практика - за заплащане на 20% от стойността на доставката до 14 дни, вече е въведена от МЗ по отношение на договорите й с търговците на едро при централните доставки.

- Проявявайки разбиране за финансовите затруднения, които изпитват някои търговци на едро, министър Богоев действително смята, че оферираният от тях срок за отложено плащане над 180 дни не е разумен. Затова за договори, които предстои да се сключват, той ще препоръча да не се прилага такава практика. Проблемът не засяга цялата система, тъй като само някои търговци, в частност “Търговска лига”, са участвали в провеждащите се търгове за лекарства с оферти, в които се предлага отложено плащане за 365 дни. Подчертаваме и че въз основа на такива оферти тези фирми са спечелили конкурсите за лекарства на болниците не само въз основа на по-добра цена, но и въз основа на предложени по-благоприятни кредитни условия, които са закрепени във валиден търговски договор.

- Категорично заявяваме, че в момента в България няма криза на лекарствения пазар, която би довела до нарушено снабдяване с лекарства и да постави под опасност нормалния диагностично-лечебен процес в болниците. Лечебните заведения разполагат с нормални оперативни резерви от лекарствени средства. В момента няма опасност от некачествено лечение поради липса на лекарства.

Държим да уточним, че “Търговска лига” не е ексклузивен (изключителен) представител на производители на лекарства. Прекратяването на доставките от който и да е дистрибутор не би могло да наруши съществено нормалното снабдяване на болниците с лекарства.

Подчертаваме, че отказът на който и да е търговец на едро да спазва задълженията си, които произтичат от подписаните и валидни търговски договори, е свързан с определени санкции и неминуемо води до преговори с други търговци на едро.

При невъзможност на “Търговска лига” да изпълни договорените си задължения към болниците съществуват достатъчно възможности чрез други търговци на едро да се доставят лекарства в необходимите количества.

- Отчетените резултати от прилагането на методиката за финансиране на болниците през първите три месеца на годината показват положителна промяна във финансовото състояние на болниците. Факт е, че финансирането на болниците се обвързва с реалните резултати от тяхната лечебна дейност и парите на данъкоплатците се разпределят по-справедливо и ефективно.

Цените за заплащане на заболявания по клинични пътеки, примери за които посочва “Търговска лига”, се определят в преговори между НЗОК и БЛС, а не от министъра на здравеопазването.

- Министърът на здравеопазването Славчо Богоев отказва да коментира квалификациите, разпространявани от “Търговска лига”в публичното пространство, тъй като ги счита за недопустими за българския обществен живот. В свои публични изяви министър Богоев нееднократно е посочвал като един от проблемите на системата на здравеопазване у нас нейното недофинансиране. Българското общество е напълно наясно, че в момента не може да отдели оптималния паричен ресурс за болнично здравеопазване, но това не значи, че трябва да се толерират заплахи, произлизащи от частни, корпоративни интереси.

Във всяка правова държава търговски спорове, възникнали по субективни, обективни или финансови затруднения, изпитвани от партньорите, се решават чрез съдебни механизми.

Сподели в: