Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването счита, че д-р Рави Дасари, началник на отдел “Държавен санитарен контрол” в ХЕИ-Пловдив, не притежава необходимите професионални умения и лични качества за изпълнение на посочената длъжност. Като началник на отдел “ДСК” д-р Рави Дасари, който заема тази длъжност от 1 декември 2002 г., не е успял да създаде необходимите условия за осигуряване на пълноценна и нормалната работа в отдела. В отдела няма добра организация на работа и се осъществява слаб контрол върху изпълнението на поставените задачи.

Това са заключенията в доклада на работната група от Министерството на здравеопазването, въз основа на които със специално писмо министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев разпореди на д-р Ани Егинлиян, директор на ХЕИ-Пловдив, да предприеме необходимите действия за изпълнение на посочените в доклада препоръки.

Проверката бе извършена във връзка с постъпили сигнали и жалби в Министерство на здравеопазването и публикации в пресата, свързани с дейността на ХЕИ-Пловдив. Освен работната група, назначена със заповед на министъра, в проверката участваха областният координатор на КНСБ в Пловдив и ръководителите на синдикалните организации в ХЕИ, Пловдив.

Работната група проведе срещи и разговори с директора на ХЕИ, началника на отдел “Държавен санитарен контрол” (ДСК), служители на ХЕИ и с подателите на жалбите и сигналите. Проверена бе наличната документация в инспекцията, имаща отношение към повдигнатите в жалбите и сигналите въпроси, както и дейността на отдел “ДСК”. Проведена бе анонимна анкета за отношенията на работното място със служителите на отдел “ДСК”, началниците на всички отдели в инспекцията и с всички желаещи да участват в нея служители на инспекцията.

Получените сигнали на граждани, в които се съдържат твърдения за неправомерно получаване на пари и отправените обвинения от д-р Дамянова и д-р Какачева, служители от отдел ,,ДСК”, за упражнен сексуален тормоз срещу д-р Арнаудов, завеждащ сектор в отдел ,,ДСК”, и д-р Дасари, началник на отдел ,,ДСК”, са изпратени до Окръжна прокуратура - Пловдив за решаване по компетентност.

По време на извършената проверка работната група констатира редица пропуски в работата на отдел ,,ДСК”. Организацията на работата в отдела не съответства на даденото от МЗ указание за дейността на ХЕИ. Липсва ежедневен контрол върху дейността на служителите от страна на началника на отдела и зав. секторите. Не се спазва работното време, основно свързано с отсъствие в края на работния ден и неотчитане на извършената работа от санитарните инспектори. Въз основа на проведената анкета и резултатите от нея е налице напрежение и влошаване на взаимоотношенията в отдела, което пречи на изпълнението на служебните задължения.

Въз основа на тези констатации министърът на здравеопазването Славчо Богоев разпореди на директора на ХЕИ-Пловдив д-р Ани Егинлиян да предприеме следните мерки:

- да подобри дейността на отдел “ДСК”, като бъдат отстранени констатираните пропуски в работата;

- да извършва постоянен и ефективен контрол върху дейността на началниците на отдели;

- да осъществява контрол върху спазването на работното време в ХЕИ;

- да се спазва разпоредбите на Кодекса на труда при издаването на заповеди за дисциплинарни наказания, като се изяснява обективно фактическата обстановка преди издаването им;

- да подобри кадровата политика, с оглед оптимизиране дейността на инспекцията и осигуряването на нормални и достойни условия на труд.

Директорът на ХЕИ-Пловдив, който е работодател на д-р Дасари, трябва да вземе конкретното решение за него във връзка с направените в доклада констатации.

Сподели в: