Върни се горе

Във връзка с провежданите измервания и периодично констатиране на повишени концентрации на замърсители във въздуха, обгазявания, запрашаемост и други, Министерството на здравеопазването разработи „Информация за риска за здравето и предпазните мерки за населението, предизвикани от замърсяването на атмосферния въздух”. Тя е публикувана в рубриката „Важна информация” на интернет-страницата на МЗ – www.mh.government.bg.
С тази информация се цели повишаване информираността на населението и избора му на адекватно поведение в периодите, през които са измерени повишени нива на атмосферните замърсители.

Епизоди на масивно атмосферно замърсяване настъпват, когато нивата на замърсителите на въздуха достигнат алармените стойности, регламентирани от законодателните наредби и те станат опасни за здравето на населението.

През това време е необходимо да се предприемат мерки, които целят да се минимизира потенциалният здравен риск и за най-чувствителните групи от населението чрез подходящо поведение.

Необходимо е да се избягва напрегната физическа дейност на открито. Ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер, ако контролните органи са предупредили за по-слабо замърсяване на въздуха. Определени замърсители (озон) добиват много високи стойности през обедните и следобедните часове. Трябва да се отменят гимнастически занимания като бягане, футбол, баскетбол или друг спорт на открито чрез занимания без състезателен характер или такива в закрити помещения, или в класните стаи. Нужно е да продължи престоят вътре в помещенията до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите.

Не трябва да се пуши и е необходимо да се избягват помещения, в които пушенето е разрешено.

Гражданите трябва да избягват райони с интензивен трафик, където отпадните газове от транспорта са масивни, да се избягват контакти с хора с респираторни инфекции и да се избягва експозиция на аерозоли, прахове и други дразнещи вещества. Препоръчително е да се ограничават дейности, допълнително замърсяващи въздуха, като готвене, чистене, упражняване на неподходящо хоби.

Болни с исхемична болест на сърцето следва да избягват физически натоварвания на открито в дни с алармени стойности на атмосферните замърсители поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда.

Пациентите, страдащи от бронхиална астма е необходимо да се съобразяват с прогнозата – ако тя е за влошаване на замърсяването на въздуха или за продължителен епизод на масивно замърсяване, най-добре е временно да се напусне районът. Пациентите съвместно с личния си лекар следва да съставят специален режим и схема за медикаментозна терапия и оценка на здравното състояние при епизоди на масивно атмосферно замърсяване.
Конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечносъдови заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, не съществуват.

Сподели в: