Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев и председателят на Управителния съвет на НЗОК Кирил Ананиев подписаха днес, 6 август 2003 г., протокол за разпределяне на ангажиментите между МЗ и НЗОК за поетапна промяна на системата за финансиране на болничната помощ в България.

Протоколът е разработен и се приема от двете страни в изпълнение на трастранното “Споразумение за разпределение на отговорностите за дългосрочно финансиране на болничната помощ в Република България между Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и НЗОК”, което бе подписано през 2002 година.

Документът представлява своеобразна “пътна карта” за реформата на болничната помощ, като предлага средносрочна стратегия за провеждането й за периода 2003 – 2010 година. С протокола двете институции обединяват усилията си и ясно разпределят отговорностите помежду си при плавното, поетапно преминаване от финансиране на база клинични пътеки към финансиране на база диагностично-свързани групи на болничната помощ у нас. МЗ и НЗОК се споразумяват да предприемат всички необходими действия за въвеждането на диагностично-свързаните групи като база за финансиране на болничната помощ.

В този документ се очертава рамката за преструктуриране на финансирането на болниците – от бюджетно финансиране към здравноосигурително финансиране, подчерта на проведената след официалното подписване пресконференция министърът на здравеопазването Славчо Богоев. Политиката и стратегията на МЗ предвиждат НЗОК да поеме изцяло заплащането на болничната помощ, този момент наближава и затова в протокола са разписани технологията, начинът и сроковете за извършването на това преструктуриране, каза г-н Богоев.

Финансирането на болничната помощ по диагностично-свързани групи е по-модерният начин на заплащане, защото той е съвременен икономически метод за оценка и финансиране, обясни министърът. Чрез него при заплащането на болниците от НЗОК се отчита статусът на пациента (дали заболяването му е по-усложнено и съответно лечението му е по-скъпо), както и спецификата на болницата, в която той се лекува (нейната техническа съобръженост и медицинският й потенциал). Методът на заплащане на базата на диагностично-свързаните групи гарантира и по-точно и по-ефективно разходване на средствата за болнична помощ, затова той е и стимул за повишаване на качеството на болничното лечение и намаляване на разходите, което като краен резултат е в интерес на пациентите, коментира министър Богоев.

От страна на НЗОК председателят на нейния Управителен съвет Кирил Ананиев заяви, че поема отговорността касата да изпълни поверените й с подписания протокол ангажименти така, че заедно с МЗ да поснтигнат очаквания краен резултат – подобряване на финансирането, а по този начин и на качеството на болничното обслужване.

В протокола са разписани необходимите дейности (като политически решения и техническа подготовка) и графикът за въвеждането на новата система на финансиране на болничната помощ. Предвижда се:

- До края на 2003 година – период за решения и планиране.

Ще бъде извършен анализ и оценка на действащата система и извършеното до момента по различни проекти, свързани с въвеждането на финансиране на база диагностично-свързани групи. Законово ще бъде уредена процедурата по събирането на данни за пациентите от всички болници. Дирекция “Анализи, моделиране и остойностяване на дейности” (кейс-микс офисът) на НЗОК започва реална работа. Ще бъдат подобрени комуникациите с болниците и ще се намали административната тежест и дублирането на отчетонстта. Ще бъде съгласувана и приета схема за движението на информационните потоци между болниците, МЗ и НЗОК.

- 2004 г. – година за събиране на данни, обучение и развойна дейност.

Ще бъде изготвен план за внедряване и пилотно тестване на финансирането на база диагностично-свързани групи. Ще започне обучение на определените пилотни болници за събиране и отчитане на демографски и клинични данни за пациентите, по остойностяването на медицинските услуги, по болничен мениджмънт.

- 2005 г. – година за кодиране и остойностяване. Пилотно въвеждане на диагностично-свързаните групи.

През този период ще се разшири обхватът на пилотното финансиране и ще бъде извършена подготовката за прехода към реално финансиране на вече работещите на база диагностично-свързаните групи болници. Ще се подготвят и всички необходими законови промени с цел разрширяване въвеждането на новия механизъм. Ще бъдат анализирани разходните данни от пилотните болници и ще се изработи детайлен анализ за различните възможности за финансиране.

- 2006 г. – година на финансиране на всички болници .

Предвижда се от 1 януари 2006 г. цялостно да се въведе системата за финансиране на болниците на основата на кейс-микс подход и диагностично-свързани групи. Ще се работи по усъвършенстването и въвеждането на най-подходящите стратегически решения и бюджет. Предстои да се създаде специален орган за контрол върху процеса, който да има правомощия да налага глоби и санкции.

- 2007-2010 г. – усъвършенстване на финансирането на болничната помощ.

Ще бъдат осъществени допълнителни стратегически решения, които ще подпомагат цялостното внедряване на новата система на финансиране. Органът за контрол върху процеса ще започне реална работа. Процесът по усъвършенстване на системата на финансиране на болничната помощ ще бъде постоянен.

НЗОК ще поеме изцяло заплащането на болничната помощ от 1 януари 2005 г., обявиха на пресконференцията министър Славчо Богоев и председателят на УС на касата Кирил Ананиев. Предвижда се през 2005 г. НЗОК да заплаща цялата болнична помощ по клинични пътеки, а от 1 януари 2006 г. – на базата на диагностично-свързаните групи. През преходния период постепенно ще се увеличава делът на финансиране от НЗОК и ще се намалява делът на субсидията от МЗ.

Сподели в: