Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Национална служба "Полиция” (НСП) подписаха споразумение за координация и сътрудничество с цел противодействие на нарушенията и извършване на ефективен контрол по спазване на законодателството в областта на здравеопазването.

Двете институции ще си сътрудничат в четири основни области:

1. Контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотичните вещества и прекурсорите.

2. Контрол на производството, разрешаването за употреба, клиничните изпитвания, употребата, вноса, износа, търговията на едро и дребно в страната с лекарства, предназначени за хуманната медицина, за да се осигури тяхното качество, ефективност и безопасност.

3. Провеждане на ефективен държавен санитарен контрол.

4. Съвместни дейности по медицинското осигуряване на населението при екстремни ситуации. Осигуряване на “зелена светлина” и “зелена линия” за медицински транспорт.

Министерството на здравеопазването и Национална служба "Полиция” ще действат съвместно при отнемане в полза на държавата на незаконно произведени, преработени, съхранявани, внесени, предназначени за износ, реекспорт или транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, при спазване на предвидените в специалните закони условия и ред.

Предвижда се двете институции да осъществяват съвместни проверки за контролиране дейността на производителите и търговците на едро с лекарства. Те ще си взаимодействат и в дейностите по блокиране и изтегляне от пазара на лекарства, показали несъответствия с изискванията.

МЗ и НСП ще осъществяват контрол върху дейността на производители и търговци на едро с храни и ще си съдействат при блокирането и изтеглянето от пазара на опасни храни.

Споразумението предвижда двете страни заедно да осъществяват ефективен контрол върху търговията на дребно със стоки, имащи значение за здравето на населението - като лекарствени продукти, козметични и санитарно-хигиенни средства, химични вещества, препарати и продукти, храни и др. Съвместно ще се провеждат дейности по поставяне под възбрана и контрол по изтегляне от пазара на посочените стоки.

Подписаният документ третира и подпомагането на съответните компетентни органи при възникване на проблеми при вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението, както и оказване на необходимата помощ и съдействие при осъществяване на правомощията на органите на държавния санитарен контрол.

МЗ и НСП ще обменят информация за актуалното състояние на обектите на контрол и за резултатите от контролната дейност - установени нарушения или съмнения за такива, сигнали и данни за престъпления в контролираните обекти. Те ще изготвят периодични съвместни анализи за установените нарушения

Координацията и сътрудничеството между двете ведомства на национално и регионално ниво ще осигури прилагането на законодателството за защита на интересите на държавата и гражданите.

Споразумението между МЗ и НСП се сключва за срок от две години.

Сподели в: