Върни се горе

В съответствие с обявената политика за реформиране и стабилизиране на финансовото състояние, както и за уреждане просрочените задължения на болниците в последните няколко дни от 2004 г. с правителствени постановления и по решения на министъра на финансите на Министерство на здравеопазването бяха предоставени допълнително 40 млн. лв. за уреждане на просрочени задължения.

Общо просрочените задължения на държавните и общински болници в края на месец ноември 2004 г. бяха 63 млн. лв., ( точните данни за размера на дълговете в края на годината ще бъдат известни след съставянето на отчета за месец декември).

С разплащането към доставчиците с допълнително предоставените средства, задълженията на болниците ще бъдат сведени до около 30 - 33 млн. лв. За сравнение може да посочим, че в края на 2003 г., когато също бяха предоставени допълнителни средства болниците приключиха със задължения в размер на около 55 млн. лв.

Допълнително предоставените средства бяха разпределени между 115 от общо 176 държавни и общински болници, от които на 57 държавни и на 58 общински болници.

Най-голям размер допълнителни средства бяха предоставени на най-големите болници, които обективно имаха най-голямо увеличение на дейността и най-голям обем дългове. Например на УНМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД са преведени 6,5 млн. лв. или 16% от общата допълнителна субсидия, на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД и МБАЛ „Александровска” ЕАД по 5,5 млн. лв. или по 13% от допълнителната субсидия, на МБАЛ „Св. Георги” ЕАД-Пловдив и МБАЛ „Плевен” ЕАД по 4 млн. лв. или по 10% от допълнителната субсидия, на многопрофилните областни болници средно по около 300 хил. лв.

Общият размер на средствата от публичните фондове, които болниците, финансирани от Министерството на здравеопазването получиха за 2004 г. са в размер на 667 млн. лв.

Общо за всички болници в страната през 2003 г. от публичните фондове са осигурени 786 млн. лв. През 2004 г. с последните промени на бюджета на здравната каса и на министерството по предварителни данни средствата за болниците са общо около 790 млн. лв.

В резултат на това средният разход за лечението на преминал болен на държавните и общински болници в края на 2004 г. ще достигне около 750 лв., като в сравнение с 2003 г. увеличението е с около 6%, съответно средната работна заплата на държавните и на общински болници в края на 2004 г. ще достигне около 400 лв., като е увеличена в сравнение с 2003 г. с около 20%.

Общите приходи за дейност на болница УНМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД през 2004 г. са 37 млн. лв., като в сравнение с 2003 г. са увеличени с 6 млн. лв. или с 19%.

Изводи:

Първо, през 2004 г. беше осигурено като цяло по-добро финансиране на болничната система в сравнение с предходните години, което доведе до стабилизиране финансовото състояние на болниците, подобряване на качеството на предоставяните медицински услуги и повишаване доходите на медицинския персонал.

Второ, финансирането на УНМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както в сравнение с предходната година, така и в сравнение с всички останали държавни и общински болници е най-доброто за страната като общо равнище и като среден разход за преминал болен.

Трето, при положение, че само на 30 и 31 декември 2004 г. на УНМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД са преведени допълнително 6,5 млн. лв. над регулярните месечни приходи от Здравната каса и от субсидия, отсъства логично обяснение на обявения от ръководството на болницата финансов колапс.

Четвърто, съгласно действащото в страната законодателство болниците не могат да отказват прием на пациенти с индицирани заболявания и отказът на прием на болни е недопустим от която и да е болница.

Сподели в: