Върни се горе

В изпълнение на заложените приоритетни задачи в Националната здравна стратегия и Националната здравна карта, Министерството на здравеопазването работи по два конкретни проекта за развитието на публичното-правно партньорство в сферата на здравеопазването.

Това заяви д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването, на проведената конференция „Модели и стратегии за публично-частно партньорство – опитът на Италия и България”. На форума бяха представени заключителните моменти от двустранно сътрудничество между България и Италия, както и опитът на Италия в публично-частното партньорство в сферата на здравеопазването и инфраструктурата.

Предстои откриването на процедура за концесии за диализната дейност като форма на публично-частното партньорство. Междуведомствена група от експерти на Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването разработва принципите и критериите за публично-частното партньорство в здравеопазването.

МЗ нееднократно е поставяло въпроса за необходимостта от осигуряването на инвестиции за тяхното модерно развитие. Концесионният процес цели модернизирането на диализните центрове с нова апаратура и подобряване на качеството на услугите, каза д-р Матеев.
 
Предвижда се проектът да обхване 3300 болни с хронична бъбречна недостатъчност от цялата страна, като общата му стойност ще възлезе на 82 млн. лв. Сумата е изчислена след анализ за необходимия финансов ресурс за осъществяването на тази дейност, като в екипа са участвали водещи специалисти и от други министерства.
 
В документа са включени характеристиките на действащите в страната 62 диализни клиники и отделения, които са в структурата на лечебните заведения за болнична помощ с държавно, общинско или смесено (държавно-общинско) участие. В анализа са взети предвид качеството на диализната процедура, на сградния фонд и на апаратурата и са отчетени нуждите на диализните центрове в страната, които в рамките на едногодишен период извършват над 400 000 хемодиализни процедури. По експертна оценка на МЗ необходимо е да бъдат закупени 650 нови диализни апарата.

При провеждането на процедурата по публично-частното партньорство ще бъде отчетено изискването достъпът на пациентите до диализните центрове да е в рамките на 60 минути, разясни д-р  Матеев. Той уточни, че за да бъде спазено това условие, МЗ работи с геобазирана информационна система.

Процедурата ще стартира след като бъдат извършени всички изисквани по закона действия и ще протече при пълна прозрачност, подчерта д-р Матеев. Съгласно предвидените в закона срокове процедурата може да продължи от 6 до 9 месеца. До приключване на процедурата МЗ ще продължи да финансира осъществяването на диализната дейност, като осигурява консумативите и медикаментите по централизирана поръчка и заплаща на болниците за извършваната от тях дейност по хемодиализа.

Заместник-министър Матеев съобщи и че предстои привличане на частни капитали при реновирането и възстановяването до европейско ниво на лечебната база на „Специализирани болници за рехабилитация” ЕАД. „Това са 12 големи болници, разположени в места с минерални извори, добри климатични условия и са привлекателни за туристите”, каза още д-р Матеев.

В изготвената Национална здравна стратегия 2008-2013 г. МЗ обяви своите намерения за стартиране на публично-частни партньорства с оглед привличане на капитали за закупуване на нова медицинска техника, реновиране и ремонтиране на сградния фонд и мотивиране на персонала чрез по-добро заплащане. Публично-частното партньорство в здравеопазването ще стартира при много строги условия, ясно изработени критерии и прозрачност.

Сподели в: