Върни се горе

Със Закона за кръвта, кръвните компоненти и приложението им се въвеждат правила за извършване на дейности по трансфузионна хематология на всички нива на кръвонабиране и обработка на кръвта и кръвните компоненти, които до този момент нямат уредба в българското право или са регламентирани с подзаконови нормативни актове.

Разработеният закон обръща изключително внимание на опазване здравето както на дарителите на кръв, така и на пациентите, нуждаещи се от преливане на кръв. В страната са реконструирани и модернизирани според европейските стандарти в трансфузионната хематология 5 трансфузионни центъра. Те са с ясни права и задължения при осъществяване на дейностите по трансфузиология, с оглед гарантиране качеството и безопасността на кръвта и кръвните компоненти, прилагани в лечебния процес. Въведен е принципът на доброволно информирано съгласие при даряването на кръв. На дарителите се предоставя информация на достъпен език относно необходимостта от даряване на кръв, промените, които настъпват в организма след кръводаряването, достъп до резултатите от медицинските прегледи и лабораторни изследвания, извършени преди даряването.

Новият закон отменя досега действащия закон за кръводаряване и кръвопреливане от 1994 г. Създаването му е продиктувано от извършените промени в националната система по трансфузионна хематология и от необходимостта дейностите, интегрирани в трансфузионната пракика, да се приведат в съответствие с европейските стандарти в тази област.

Сподели в: