Върни се горе

    Стандартите третират актуалните проблеми за вирусните инфекции и паразитозите и регламентират принципите, нормите и правилата, свързани основно с ранната етиологична диагноза, контрола за динамиката на болестния процес и ефекта от лечението.

    Проектите са разработени в изпълнение на Националната програма “Медицински стандарти в Република България (2001-2007 г.)” и са одобрени от Съвета по “Стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност” при Министерството на здравеопазването.

    Медицинската паразитология е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която осигурява медицинското обслужване на болни с паразитози.

    Медицинският стандарт “Медицинска паразитология” третира дейностите, свързани основно с ранната етиологична диагноза, терапията, контрола за динамиката на болестния процес, ефекта от лечението, противоепидемичните, контролните и профилактични мерки, диспансерното наблюдение на болни с паразитози и преболедували от паразитози и промоция на здравето. Регламентират се задължителният обем показатели и задължителната апаратура за извършване на специализирана дейност по медицинска паразитология на различни нива доболнична и болнична помощ; препоръчваните аналитични принципи за осъществяването на дейността на звената по медицинска паразитология; провеждането на вътрешно лабораторен контрол; участието в националната система за външен контрол на качеството, извършван от НЦЗПБ; участието на националните референтни лаборатории в международно признат външен некомерсиален лабораторен контрол.

    Медицинската вирусология е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която осигурява необходимите познания и научни факти за изясняване на етиологията на заболяванията с вирусна генеза при хората.

    Медицинският стандарт “Медицинска вирусология” разяснява основните изисквания, които една вирусологична лаборатория трябва да удовлетворява, за да бъде призната за компетентна за извършване на серологични и вирусологични изследвания. Той покрива изследванията извършвани в нея използвайки стандартизирани методи, методи непокрити от стандартизираните и методи разработвани от лабораториите.

    Медицинският стандарт е приложим за всички вирусологични лаборатории, независимо от обхвата и мащабността на дейността или броя на персонала. Предназначен е за употреба от лаборатории при разработването на техните системи за качество, така че да удовлетворява техните дейности.

    Лабораторията носи отговорност за осъществяваните от нея дейности по начин, удовлетворяващ изискванията на този стандарт и нуждите на клиентите, както и упълномощените законови органи извършващи акредитация. Тя трябва да гарантира независимостта си при извършване на изследванията от външен и вътрешен натиск, които биха оказали отрицателно въздействие върху извършваната дейност.

    Медицинският стандарт “Медицинска вирусология ” препоръчва да се използват аналитичните принципи за осъществяване на дейността на вирусологичните лаборатории, възприети от Националния комитет за клинични лабораторни стандарти / NCCLS, USA /, Българското научно дружество по Медицинска вирусология и инструктивните материали на Министерството на здравеопазването.

    Разработването на стандартите по медицинска паразитология и медицинска вирусология е съобразено с международните стандарти и водещите практики в тези области на медицината.

Сподели в: