Върни се горе

България ще получи 504 000 долара от Фонда на ООН за населението за реализирането на четиригодишен проект (2004 – 2008 г.) в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, насочен към младите хора на възраст 10-24 години. 

Споразумението за проекта бе подписано днес, 25 юни, в Министерството на здравеопазването от д-р Петко Салчев, заместник-министър на здравеопазването, проф. Камен Велев, заместник-министър на образованието и науката, и д-р Пиер Зибен, директор на Фонда на ООН за население.

С изпълнението на проекта в следващите 4 години Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката ще насочат усилията си и ще обърнат специално внимание към младите хора между 10 и 24 години. Това се обуславя от тревожните данни по отношение бременностите и ражданията сред подрастващите у нас. България е на едно от първите места по този показател в Европа - 71 на 1000 във възрастта 15-19 години.

Предвижда се проектът да се реализира в четири области на страната, които ще бъдат уточнени допълнително. Усилията ще бъдат насочени към подобряване здравето на младите хора чрез улесняване достъпа им до медицински услуги и информация и чрез разработване и въвеждане на информационно-образователни стратегии за промяна на рисковото за здравето поведение.

Планираните по проекта дейности предвиждат подобряване на услугите, предлагани от общопрактикуващите лекари, акушер-гинеколозите от специализираната извънболнична помощ, медицинските специалисти от кожно-венерическите диспансери и медицинските сестри в училище. Изграждането на информационно–образователни центрове в хигиенно-епидемиологичните инспекции ще подпомогне тяхната дейност по отношение промоцията на сексуалното и репродуктивно здраве на територията на областта.

Специална работна група с представители на МОН и МЗ ще анализира въвеждането на здравно образование в училище. В момента се работи по програма за сексуално здравно образование, която обхваща децата от 5 до 8 клас. Екипи от ученици, учители, педагогически съветници, лекари и други специалисти по места са ангажирани с реализацията на програмата по сексуално здравно образование.

В системата на образованието подписаният днес проект ще работи за развитие на жизненоважни и социални умения за сексуално и репродуктивно здраве. По отношение превенцията на рисковото поведение сред младите хора ще се работи по подхода “връстници обучават връстници”. В училищата ще бъдат изградени и оборудвани клубове на здравето. В рамките на проекта се предвиждат възможности за споделяне на опит за ефективни подходи за работа с младите хора от страна на учители, педагогически съветници, училищни екипи. По време на изпълнението на проекта ще се осъществяват информационно-образователни кампании, насочени към превенция на рисковото сексуално поведение сред подрастващите.

Подписаният днес проект за репродуктивно здраве е продължение на друг четиригодишен проект, осъществен също с финансовата помощ на Фонда за население към ООН - “Разгръщане на Националната програма по репродуктивно здраве”, който се изпълняваше от 2000 до 2004 г. В резултат на неговото успешно изпълнение, което приключи през тази година, се разработиха:

  • проект за Национална програма по репродуктивно здраве,
  • програма за обучение по семейно планиране за общопрактикуващите лекари в системата на постоянното медицинско обучение,
  • програма за сексуално здравно образование за ученици на възраст 10-14 години,
  • програма за обучение по подхода връстници обучават връстници, насочена към младите хора на възраст 15-19 години

По линия на изпълнението на проекта “Разгръщане на Националната програма по репродуктивно здраве” бе направено проучване на безплодието в страната за установяване на неговата честота и причини. Бяха проведени курсове за обучение на общопрактикуващи лекари, медицински специалисти от системата на ХЕИ, специалисти в областта на младежки дейности, медицински сестри, учители, психолози от шестте пилотни общини на проекта (Габрово, Разград, Бургас, Русе, Благоевград, Велико Търново) и от страната. Много местни инициативи за превенция на рисковото поведение сред младите хора и повишаване на информираността на населението бяха успешно реализирани.

Сподели в: