Върни се горе

На свое заседание днес, 24 ноември, правителството прие Наредба за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за специализация в областта на здравеопазването.

С новия документ се определят редът и условията за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и специализация в областта на здравеопазването, издадени в други държави-членки на Европейския съюз.

Дипломите, удостоверенията или другите доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за придобита специализация в областта на здравеопазването, издадени в други държави-членки и признати по реда на тази наредба, дават същите права за упражняване на медицинска професия, както издадените в Република България.

Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката организира признаването на дипломите, удостоверенията или другите доказателства за професионална квалификация по медицинска професия, издадени в държави-членки. За тази цел е необходимо да се подаде заявление до министъра на здравеопазването. Към него се прилагат копия на документ за самоличност, диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях и копие на документ за придобита специалност, когато се иска признаване на специализация. Прилага се и документ за наличие или липса на наложени административни, дисциплинарни наказания или влязла в сила присъда, свързани с упражняването на медицинската професия, както и медицинско свидетелство или еквивалентен документ, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве, което му позволява да упражнява професията си на територията на държавата-членка по произход или по местопребиваване.
При наличие на призната професионална квалификация по медицинска професия, към документите се прилагат и копия на удостоверението за това.
Документите се представят не по-късно от три месеца от издаването им.

Специализация в областта на здравеопазването, придобита в други държави-членки, се признава от министъра на здравеопазването при наличието на обучение, което съответства на изискванията на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето.

Професионална квалификация за упражняване на професията “лекар” се признава при наличие на удостоверение за признаване на висшето образование у нас и обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето. Пълният курс на обучението трябва да включва не по-малко от шест години или 5500 часа теоретична подготовка и практика в или под ръководството на висшето училище.
Пълният курс на обучението за упражняване на професията “лекар по дентална медицина” трябва да включва пет години теоретична подготовка и 6 месеца преддипломен практически стаж.

За признаване професионална квалификация за упражняване на професията медицинска сестра е необходимо пълният курс на обучението да включва поне 3 години или 4600 часа теория и практика. Сред останалите изисквания е наличие на подходящ клиничен практически опит.
Професионална квалификация за упражняване на професията акушерка се признава, когато:

- образованието е завършено при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация “акушерка” с период на обучение не по-малък от три години и дава право да се продължи образованието във висше училище или е последвано от професионален стаж, за който е издаден атестат, потвърждаващ задоволителното изпълнение на дейности на акушерка в продължение на две години;

- образованието е завършено при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация “акушерка” с период на обучение не по-малък от две години или 3600 учебни часа или за придобиване на професионална квалификация “медицинска сестра с общ профил”;
- образованието е завършено при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация “акушерка” с период на обучение не по-малък от осемнадесет месеца или 3000 учебни часа за придобиване на професионална квалификация “медицинска сестра с общ профил” и последвано от професионален стаж, за който е издаден атестат, потвърждаващ задоволителното изпълнение на дейности на акушерка в продължение на една година.

Прилагането на новата наредба няма да изисква допълнителни финансови средства за следващата година.
Наредбата влиза в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Сподели в: