Върни се горе

На заседанието си днес, 14 април, Министерският съвет одобри подписаната на 22 декември 2003 г. Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация и предлага на Народното събрание да я ратифицира със закон.

Рамковата конвенция е първият международен документ в областта на общественото здраве.Нейният текст бе окончателно приет от 56-та Световна здравна асамблея на 21 май 2003 г., след шест кръга междуправителствени преговори. Тя влезе в сила на 27 февруари 2005 г. До 18 март т.г. Конвенцията е подписана от 168 страни, сред които са 25-те членки на Европейския съюз. Ратифицирана е от 60 страни, 14 от които – членки на ЕС.

Чрез Конвенцията се осигурява рамка за прилагане на интегрирани и координирани мерки на национално, регионално и международно ниво за контрол върху тютюна. Целта е опазване на настоящите и бъдещите поколения от тежките здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюневи изделия и от експозицията на тютюнев дим. В документа са обхванати всички насоки, в които международната общност и правителствата ще предприемат действия – засилване на законодателните мерки и контрола върху тяхното приложение; създаване на условия за повишаване на информираността и мотивацията на населението за намаляване разпространението и за формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето; създаване на възможности за отказване от тютюнопушене и лечение на никотиновата зависимост; създаване на система за международно сътрудничество за оказване на техническа и финансова помощ на развиващите се страни и страните в икономически преход и др.

Конвенцията предвижда ратифициралите я държави да поемат задължения за прилагането на ценови, данъчни и неценови мерки за намаляване търсенето и предлагането на тютюневи изделия,регулиране съдържанието на тютюневите изделия и въвеждане на изисквания към опаковката и етикетирането. Сред останалите ангажименти са борба с незаконната търговия, контрол на забраната на продажба на непълнолетни лица, прилагане на мерки за забрана на тютюнопушенето в закритите обществени и работни места и обществения транспорт, въвеждане на пълна забрана на рекламата на тютюневите изделия.

Предвижда се подобряване на обществената информираност за здравните рискове от употребата на тютюневите изделия, широк достъп до ефективни програми за образование и създаване на условия за лечение на никотинова зависимост. Освен това ще се предприемат мерки за повишаване на професионалната компетентност на здравните специалисти, разширяване на консултативни услуги за отказване от тютюнопушене и възможностите за лечение на никотиновата зависимост.

Сподели в: