Върни се горе

Във връзка с извършената от Министерството на здравеопазването проверка по осигуряване на необходимите лекарствени средства за онкологично болните в МБАЛ «Царица Йоанна», ръководството на болницата предприе мерки за отстраняване на проблемите, които нарушават нормалното протичане на лечебния процес.

Изпълнителният директор на МБАЛ «Царица Йоанна» д-р Бойко Коруков разпореди констатираните при проверката нарушения да бъдат отстранени в срок до един месец. При повторни нарушения ще последват дисциплинарни санкции.

С цел осигуряване на постоянна информация за болните от рак, които са на лечение в «Царица Йоанна», за провежданите терапевтични схеми и необходимите лекарствени средства при всеки отделен случай, компютърната система «Онконет» в болницата ще действа непрекъснато. По този начин ще се поддържа постоянна връзка с Отделението по химиотерапия и във всеки един момент ще се знае какви са наличните количества лекарства по Наредба 34. Създава се организация останалите и неупотребени скъпоструващи лекарства, осигурявани по реда на наредбата, да могат да бъдат преразпределяни и прехвърляни веднага за лечението на одобрени от Централната комисия болни. Тази информация своевременно ще бъде отразяване в програмата «Онконет», като подаваната към нея информация ще се актуализира всеки ден.

С предприетите мерки се предвижда в болничната аптека да има оборотен резерв на лекарствата по списък Б от Наредба 34, за да не се забавя ефективното лечение на болните след третия курс химиотерапия. Така при болните с ефект от лечението ще се осигури непрекъснатост на химиотерапията с лекарства от резерва, а съответните протоколи ще се изпращат към Централната комисия на Министерството на здравеопазването. Резервът ще се възстановява при получаване на поисканите лекарства.

Сподели в: