Върни се горе

Министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев и заместник-министърът на здравеопазването доц. Петко Салчев се срещнаха днес, сряда, 25 май, с представители на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

Срещата бе по повод протеста на г-жа Теодора Захариева, одобрена от Комисията за скъпоструващо лечение за отпускане на медикамента таксотер. В състоялия се разговор относно снабдяването с лекарства за онкологични заболявания и за провежданата лекарствена политика участваха и представители на медиите.

През 2005 г. Министерството на здравеопазването ще осигури медикаменти за скъпоструващо лечение на обща стойност над 100 млн. лв., което е рекордно висока сума за последните години,подчерта пред участниците в срещата министър Богоев. Сумата представлява 20% увеличение на средствата спрямо 2004 г. и близо 70% ръст в сравнение с 2002 г. През октомври 2004 г. бе актуализирана Наредбата за скъпоструващо лечение, като бяха включени 35 нови лекарствени продукти.

Само за лечение на онкологични заболявания от началото на 2005 г. досега МЗ е сключило договори за 207 лекарства на обща стойност над 60 млн. лв.

Освен, че всяка година се увеличават средствата,които се отделят за осигуряване на лекарства за скъпоструващо лечение, в списъка на закупуваните медикаменти се включват все повече лекарства и все повече нови генерации лекарствени средства, като се обхващат все повече пациенти, обобщи министър Богоев. Това дава възможност на МЗ да реализира целта на политиката си - да се увеличават възможностите за адекватно лечение на повече пациенти, независимо от техния здравноосигурителен статус, подчерта министърът.

МЗ осигурява безплатно животоподдържащите и животоспасяващите лекарства по линия на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет. Последните договори за доставка на лекарства, вкл. и за онкологични заболявания, бяха сключени до 15 април. Веднага започна разпределянето им по лечебните заведения и диспансерите – крайни получатели в съответствие със заявките им и в рамките на утвърдения бюджет.

Медикаментите за скъпоструващо лечение се договарят по линия на Закона за обществените поръчки. Потребностите на пациентите до приключването на обявената процедура за договаряне на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за нуждите на 2005 г. и новите доставки бяха осигурени от МЗ с допълнителни количества лекарства след проведени процедури през януари и февруари. През първото тримесечие на годината, до приключването на обявената открита процедура, МЗ договори и разпредели допълнителни количества скъпоструващи лекарства за близо 10 млн. лв.

Министър Богоев заяви, че в процедурата за договаряне и доставка на скъпоструващи лекарства има много елементи, които гарантират обществения интерес. Всички подадени оферти се разглеждат и оценяват по двата основни показатели – качество и цена.

МЗ не определя кои пациенти с какви лекарствени средства да се лекуват. Лекарствата за онкологично болните се предписват по общия ред и чрез поименни протоколи от лекуващите лекари в лечебните заведения, разясни процедурата заместник-министър доц. Салчев в отговор на въпрос от представителите на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Всички заявки за лечение със скъпоструващи лекарства от съответните лечебни заведения се разглеждат в специализирани комисии, където се одобрява (или не одобрява) даденият пациент. Комисиите вземат решение на базата на ясни и точни клинични доказателства, определяне на стадий и морфология на тумора и влиянието на конкретните лекарствени продукти върху него. При нежелани реакции и безрезултатност при дадено лечение лекуващите лекари прибягват до втори или трети вариант на лечение.

След това поименната заявка излиза от МЗ под формата на разпределение на лекарствените продукти, което се подава към фирмите-дистрибутори. Фирмите имат законов срок от 10 дни да доставят медикаментите до крайните получатели.

Заседанията на комисиите се провеждат всяка седмица и доставката на онкологичните лекарства, отпускани по поименни протоколи, също е ежеседмична.

МЗ работи за подобряване на цялостната организация на процеса за доставка и разпределение на лекарствата за онкологични заболявания, заяви доц. Салчев. Един от използваните механизми за това, който срещна одобрението на участниците в срещата, е въвеждането на поименни фишове за пациентите и действието на специализираната система “Онконет”.

Приоритет на лекарите-специалисти е да определят най-точното лечение на съответното злокачествено заболяване, като използват всички възможни алтернативни лекарствени продукти. В тази връзка при голям процент от пациентите се налага промяна на терапията в хода на лечението.

По повод протеста на г-жа Теодора Захариева, Министерството на здравеопазването направи проверка за разпределението на лекарствения продукт таксотер, който поради изключително високата си цена се отпуска с поименни протоколи.

В момента МЗ осигурява лечението с таксотер на 113 онкологично болни, и няма чакащи пациенти за одобряване от специализираната комисия. С оглед осигуряване на най-ефективното лечение и най-високо качество на живот на онкологичноболните, МЗ увеличи доставката на таксотер с около 100 флакона, което представлява 20% увеличение.

Г-жа Теодора Захариева е одобрена от комисията за отпускане за таксотер.

На проведената среща бе съобщено и че за 2005 г. МЗ е предвидило 1,5 млн. лв. инвестиции за изпълнение на националната стратегия за профилактичен онкологичен скрининг.Ще бъдат закупени 11 мамографа за многопрофилни областни болници за активно лечение и онкологични диспансери.

Стратегията на МЗ предвижда разширяване на профилактичен онкологичния скрининг. Целта е да се увеличи относителният дял на откритите и лекувани в предклиничен и по-ранен стадий онкологично болни, с което да се намали смъртността при тези заболявания с около 30%, както и да се подобри качеството на живот на всички засегнати болни.

Със скрининговите прегледи се увеличава ранното откриване на заболяването.През2001 г. по време на “Общонационалната седмица за борба с рака на гърдата” са проведени прегледи на 19 000 жени, като на 6700 от тях е направена мамография. От тях са сигнализирани са 478 жени, а с доказан карцином – 90 жени. През 2002 г. по време на кампанията са прегледани 20 000 жени, от които са сигнализирани 520, а с доказан карцином – 100 жени. През 2003 и 2004 г.са прегледани съответно 30 000 и 40 000 жени. При 100 и съответно 120 от тях е установен карцином.

Сподели в: