Върни се горе

Комисията по прозрачност към Министерски съвет на заседанието си, проведено във вторник, 15 март, одобри изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, за които Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща. Предстои документът да бъде приет от Министерски съвет с постановление.

Комисията по прозрачност към Министерски съвет се състои от 12 члена. Неин председател е министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

След приетите допълнения с наредбата вече се уреждат и условията и редът за договаряне на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които ще се заплащат напълно или частично от НЗОК.Регламентират се детайлно процедурата за провеждането на договарянето и принципите за определяне на нивото на заплащане от НЗОК.

Съгласно наредбата НЗОК ще договаря и заплаща само медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които има съответствие между показанията за прилагане, включени в разрешението за употреба, санитарното разрешително и списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично. С НРД 2005 се предвижда възможност да се заплащат някои ортопедични протези (тазобедрени и коленни стави), стентове, клапи, кохлеарни имплантанти.

Предложените в наредбата принципи за определяне на нивото на заплащане от НЗОК се основават на спецификата на медицинските изделия и диетични храни, разнообразието в тяхната номенклатура и разликата в режима им на регулиране в сравнение с този на лекарствата.

Договарянето ще се извършва на основата на спецификация, която се изготвя от експертна комисия от специалисти с фармацевтично, медицинско и икономическо образование. Максималната стойност, до която НЗОК заплаща, не може да бъде по-висока от регламентираната в НРД стойност, която НЗОК заплаща за определен вид медицинско изделие.

Наредбата регламентира, че НЗОК обявява договарянето в “Държавен вестник”. Провеждането му се извършва от комисия, определена от директора на НЗОК. Нивото на заплащане от НЗОК на конкретните медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които е подадено предложение, се определя от референтната стойност, която е най-ниската предложена цена за единица, посочена в спецификацията, в рамките на съответния вид.

В разпоредбите на наредбата е записано, че НЗОК може да определя количествени и/или времеви лимити на медицински изделия и диетичните храни за специални медицински цели в съответствие с финансовата бюджетна рамка и необходимата честота на прилагането им,като това условие се отразява в спецификацията.

Сподели в: