Върни се горе

На заседанието си на 11 март 2004 г. Комисията по прозрачност към Министерски съвет утвърди “Критерии за договаряне на лекарства и Методика за определяне на нивото на заплащането им от Националната здравноосигурителна каса”.

Комисията по прозрачност се състои от 12 члена. Неин председател е министърът на здравеопазването Славчо Богоев. На заседанието в четвъртък не присъстваха трима членове на комисията, двама от които са в чужбина.

Приетата методика въвежда ясни правила и регламент за определяне на лекарствените продукти, които НЗОК частично или напълно заплаща, на базата на референтна стойност на международно непатентно наименование. Тя гарантира прозрачност на процедурите и тяхното приложение.

Според членовете на Комисията по прозрачност с нея се осигуряват равни възможности за участие в договарянето на всички фирми - кандидати, както и заплащане на необходимите на здравноосигурените лица лекарства. Одобрената методика представлява съвременен модел за договаряне и заплащане на лекарствата от НЗОК.

По време на дискусията Комисията по прозрачност внесе промени в предложените от Управителния съвет на НЗОК методика и критерии.

Комисията по прозрачност не прие предлагания от УС на НЗОК процентен диапазон като ограничение за включване на лекарства в списъка на касата. Според внесения за обсъждане в Комисията проект, лекарствените продукти с цена за единица лекарствено вещество, по-висока от 35% за генеричните продукти и 50% за оригинални продукти спрямо изчислената референтна стойност за съответното международно непатентно наименование, не се включват в лекарствения списък на НЗОК. Предложеното изискване бе оценено като ограничително за равния достъп на здравноосигурените до лекарствени продукти.

Комисията прецизира изискванията към състава и начина на избиране на членовете на петте комисии, които се създават за подготовка и провеждане на договарянето. В изпълнение на Закона за здравното осигуряване се гарантира участие в тях и на представители на съсловните организации – БЛС и ССБ. Прецизират се и изискванията към членовете на комисиите, за да се предотврати възможен конфликт на интереси.

Сподели в: