Върни се горе

От вторник, 22 март 2005 г., Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет започна да разглежда подадените заявления за актуализация на лекарствената листа за 2006 г.

До момента в Комисията по позитивния лекарствен списък са подадени 12 заявления за включване на 12 лекарства по международни непатентни наименования (INN), които обединяват 28 лекарствени продукта като търговски наименования.

На първото си заседание, което се провежда днес, 22 март, Комисията разглежда 8 медикамента (по INN), които включват 16 лекарствени продукта (като търговски наименования). Всички те са генерични продукти, които се използват в кардиологията, онкологията и неврологията.

Съгласно наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък нови заявления се подават до 31 май всяка година. Позитивният лекарствен списък за 2006 г. трябва да бъде внесен от министъра на здравеопазването за утвърждаване в Министерски съвет до 30 октомври 2005 г. и следва да бъде приет от правителството до 30 ноември.

Позитивният лекарствен списък е основен инструмент за реализирането на националната лекарствена политика. Той въвежда нова регулация, правила и ред в пазара на лекарства в полза на пациентите.

Първият позитивен лекарствен списък бе разработен и приет от правителството през декември 2003 г. и е в сила от 1 януари 2004 г. Актуализираният позитивен лекарствен списък за 2005 г. включва 2813 лекарствени продукта, обединени в 771 международни непатентни наименования.

В позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, които се прилагат за ефективна профилактика и лечение на заболявания, водещи до висока заболеваемост и болестност, заболявания с висок дял на смъртност, неработоспособност и инвалидност, инфекциозни и паразитни заболявания, представляващи значителен риск за общественото здраве, заболявания при деца, заболявания при бременни и редки заболявания.

Критериите за включването на лекарствените продукти в позитивния лекарствен списък са четири: качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически анализ, който отчита съотношението разход-полза, т.е. необходимите разходи за лечение с даден медикамент за постигане на крайния здравен резултат.

Позитивният списък се изготвя всяка година и отчита новите лекарствени продукти, които се появяват на пазара, постиженията на медицината и възможностите на обществото да заплаща от публичните фондове за лечение с конкретни лекарства.

Производителите или техни упълномощени представители предоставят в края на всяко тримесечие в Министерството на здравеопазването информация за продадените от търговците на едро лекарствени продукти, включени в списъка, в брой опаковки със съответната цена и общи разходи, а НЗОК дава информация за продадените лекарствени продукти, включени в позитивния списък, по различни нива на заплащане в брой опаковки със съответната цена и общи разходи.

Съгласно правилата за работа на Комисията, утвърдени с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти се провежда в откритата част на заседанията. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Сподели в: