Върни се горе

Днес, 27 март, в заседателната зала на Министерството на здравеопазването бе подписан Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване".

Под договора сложиха подписите си министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски,председателят на Националната асоциация на работодателите в здравеопазването д-р Димитър Димитров, председателите на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ д-р Иван Кокалов и на Медицинската федерация „Подкрепа" към КТ „Подкрепа" д-р Теодора Вълчева.

Колективният трудов договор ще се прилага във всички лечебни и здравни заведения в страната, независимо от тяхната административна подчиненост и форма на собственост . Той влиза в сила от датата на подписването и е валиден до подписването на нов, но не повече от 2 години.

Съгласно документа ежегодно страните договарят минималния размер н началните основни месечни заплати по категории персонал и допълнителните трудови възнаграждения в техния минимален размер. В договора, който се подписа днес, са определени началните основни месечни заплати на заетите в здравните и лечебните заведения на бюджетна издръжка, както и на работещите в лечебните заведения - търговски дружества.

На ниво общини и в отделните лечебни и здравни заведения работодателите и синдикатите могат да договорят по-висок размер на началните и основни месечни заплати и допълнителни трудови възнаграждения.

Директорите на бюджетни здравни и лечебни заведения ще стартират с 480 лв. начална месечна заплата, председателите на специализираните състави в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) – с 430 лв., председателите на ТЕЛК, завеждащите отделения и главните счетоводители – с 330 лв., старшите лекари и завеждащите направления (сектори и др.) – с 300 лв. Специалистите с висше немедицинско и медицинско образование ще се разписват под 280 лв. начална основна месечна заплата. Завършилите колежи с образователно-квалификационна степен “специалист” и приравнените към тях с полувисше образование – под 180 лв.

Колективният трудов договор регламентира и началните основни месечни заплати за категориите персонал в лечебните заведения - търговски дружества . За началниците на отделения (клиники) този размер е 480 лв., за старшите лекари – от 400 лв., за лекари и магистри с немедицинско образование – от 350 лв. За главна медицинска сестра базата е 320 лв., а за старша медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор, зъботехник и др.) - 270 лв.

Допълнително възнаграждение в размер не по-малък от 1% за всяка година трудов стаж ще се заплаща за продължителна работа. Ще може да се договаря размерът на доброволните пенсионни и здравни осигуровки, както и осигуровка “професионален риск”.

В Колективния трудов договор са регламентирани и работното време, отпуските и почивките, безопасните и здравословни условия на труд, средствата за социално подпомагане.

За работа в специфични и вредни за здравето условия работниците и служителите ще имат право на допълнителен платен годишен отпуск. Така например, служителите в центровете за психично здраве и психиатричните лечебни заведения, които работят в непосредствен контакт с психично болни, имат 18 дни допълнителен платен годишен отпуск, работещите в среда с йонизиращи лъчения – 22 дни, а в кожно-венерологични, онкологични и патолого-анатомични отделения и кабинети – 15 дни.

Съгласно клаузите на документа страните се задължават да работят за осигуряване на необходимите условия за нормално функциониране на лечебните и здравните заведения . При необходимост от съкращения и структурни промени работодателят ще информира писмено синдикатите за икономическото и финансовото състояние на заведението, както и за принципите и критериите, поради които се предлагат промените. При прекратяване на трудов договор по чл. 328 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да отправи тримесечно предизвестие.

Спазването на клаузите на Колективния трудов договор е задължително при сключването на колективни трудови договори по общини, лечебни и здравни заведения.

Сподели в: