Върни се горе

От 115 247 обекта за производство и търговия с храни, които подлежат на регистрация в ХЕИ, документи са подадени за 107 683 (93 %) от тях. В регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции в Кърджали, Кюстендил, Сливен и Хасково са подадени заявления за регистрация на всички обекти, в ХЕИ - Бургас, Перник, Русе, Търговище и Смолян подадените заявления за регистрация са над 99 % . Най-нисък е процентът в инспекциите в Благоевград - 77 %, Видин – 84 %, Плевен – 85% и Варна – 88 %.

Регистрацията на обектите за производство и търговия с храни се извършва съгласно чл.12 от Закона за храните. Законът урежда условията и реда за производството и търговията с храни, изискванията към техния състав, опаковане, етикетиране и представяне, правата и задълженията на производителите и търговците. Регламентирани са правомощията на държавните органи за регулиране и контрол в тази област. Според разпоредбите му в шестмесечен срок от влизането на закона в сила всички производители и търговци на храни трябваше да подадат заявление за регистрация в районните хигиенно-епидемиологични инспекции или ветеринарно-медицински служби. Този срок изтече на 24 май 2004 г.

От началото на юни хигиенно-епидемиологичните инспекции започнаха проверки по регистрацията на обектите за производство и търговия с храни в страната. Към производителите и търговците, които не са изпълнили изискванията на Закона за храните за регистрация на стопанисваните от тях обекти ще се предприемат законоустановените административно-наказателни мерки. Глобите за производители на храни са от 500 до 1000 лв., при повторно нарушение – от 1000 до 1500 лв., като са предвидени и имуществени санкции от 1500 до 4000 лв. и затваряне на обекта. За търговските обекти санкциите по Закона за храните предвиждат даване на предписания със срок за изпълнение, глоби от 200 лв. и затваряне на обекта.

Сподели в: