Върни се горе

До края на май органите на държавния здравен контрол са извършили 136 656 проверки

Днес, четвъртък, 30 юни, е крайният срок, в който работодателите и стопанисващите закрити обществени места с обособени зони за тютюнопушене трябваше да предприемат необходимите действия за привеждане на сградите в съответствие с изискванията за ограничаване на тютюнопушенето. В този срок те трябваше да изградят ефективна механична вентилация и да осигурят нейното измерване от акредитирана лаборатория.

От 1 юли при провежданите проверки на обектите органите на държавния здравен контрол ще обръщат специално внимание на изпълнението на това изискване.

От влизането в сила на Закона за здравето и Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и работни помещения (1 януари 2005 г.) досега Министерството на здравеопазването оказваше консултативна помощ на работодателите и собствениците на заведения за привеждането на обектите в съответствие с новите разпоредби.

Закрити обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони, са административните учреждения, местата за настаняване и подслон, залите за консумация на място в заведения за хранене и развлечения, лечебните и здравните заведения, спортните, търговските и други обекти, както и някои превозни средства на обществения транспорт.

Обособените зони по смисъла на чл. 4, а. 2 от наредбата са специално предназначени затворени помещения, които имат механична вентилация, която осигурява десеткратен въздухообмен на час и която работи през цялото работно време на обекта. По изключение, при техническа невъзможност за изграждане на механична вентилация, се използва естествена вентилация.

Работодателите и стопанисващите посочените обществени обекти са задължени веднъж годишно да осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на механичната вентилация. Протоколите трябва да се представят при проверките на държавните здравни инспектори.

Данните от проведеното през април от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) национално представително изследване сочат, че 83,5% от хората одобряват заведенията да са свободни от тютюнев дим благодарение на добра вентилация. Най-висок процент – 93%, този вариант печели сред младите хора на възраст между 19-29 години. 64% от населението одобряват другата въведена с нормативните документи разпоредба – заведенията да се разделени на зали за пушачи и непушачи. Всеки втори одобрява в заведенията да има обособени отделни зони за пушачи и непушачи.

От януари до края на май органите на държавния здравен контрол са извършили 136 656 проверки в 131 187 обекта в страната.В резултат на направените проверки са издадени 22 871 предписания. От издадените общо 455 наказателни постановления 331 са на физически лица и 124 са на работодатели и собственици на обща стойност 29 560 лв.

Глобите при нарушения от физически лица на чл. 56 от Закона за здравето (който забранява тютюнопушенето в закритите обществени места, в обществения транспорт и закритите работи места) и Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони закритите обществени места и на закритите работни помещения, е от 50 до 100 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 100 до 300 лв.

Едноличен търговец, който наруши разпоредбите на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му (чл. 229, ал.2 на Закона за здравето), се наказва с имуществена санкция от 200 до 600 лв., а при повторно нарушение - от 600 до 2000 лв. Когато тези нарушения са извършени от юридическо лице (чл.229, ал.3), то се наказва с имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

При неизпълнение на предписание на органите на държавния здравен контрол глобата е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 1500 лв. (чл. 212, ал. 2 и 3). Същите глоби се налагат, когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец.

Върховният административен съд гледа две жалби, заведени срещу текстове от наредбата. С решение № 3649 от 22 април 2005 г. ВАС отхвърли и двете жалби като неоснователни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сподели в: