Върни се горе

На заседанието си днес, 29 юли, Министерският съвет одобри постановление за създаване на Национален медицински координационен център (НМКЦ) за управление, организиране и координиране на дейностите по медицинското осигуряване на гражданите на Република България и чуждите граждани, намиращи се на територията на страната, при кризи.

Центърът ще централизира и координира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове. Той ще организира и ръководи медицинската помощ на пострадалите при кризи, медицинската им евакуация по назначение и необходимото им лечение. Центърът ще оказва методична помощ на звената от здравната мрежа и ще подготвя медицинските кадри за действие при кризи.

Новата структура ще изпълнява задачи, свързани с експертна оценка на медицинската обстановка, вземане на решение и организиране на медицинското осигуряване на пострадалите, поставяне на конкретни задачи на наличните медицински сили и средства, координиране на дейността на специализираните медицински екипи и националните консултанти.

При необходимост центърът ще консултира българските спасителни екипи за медицинското осигуряване на пострадали извън територията на страната. Ще подготвя медицинските кадри за действия при кризисни ситуации и ще участва в подготовката и провеждането на съвместни занятия със спасителни екипи от органите на изпълнителната власт и доброволни формирования за управление при кризи.

Предвижда се центърът да бъде структуриран в три отдела – за управление, специализиран и логистичен.

Общата численост на персонала ще бъде 23 щатни бройки, като 7 ще се открият до края на 2004 г., а останалите през 2005 г.

За база на НМКЦ се предвижда да бъде построена триетажна сграда в района на Военно-медицинска академия на терен с площ от 600 кв. м. Теренът е осигурен от ВМА. До изграждането на сградата временно ще се използват зали и кабинети, осигурени от Военно-медицинска академия.

Към центъра се предвижда да бъде изградена комуникационно-информационна система за връзка с 40 абоната (28 за областите и 12 за министерства и ведомства). Ще бъдат изградени площадки за кацане на хеликоптер – основна в района на НМКЦ и резервна в гр. Белене. Ще се закупят два автомобила – лек с повишена проходимост и микробус.

Необходимите средства за започване на изграждането и дейността на центъра през 2004 г. ще се осигурят чрез преструктуриране на общите разходи и числеността на персонала по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2004 г. Цялостното завършване и оборудване на центъра през 2005 г. ще се осигури в рамките на одобрения бюджет на Министерството на здравеопазването за 2005 г.

Сподели в: