Върни се горе

На заседанието си днес, 22 юли, Министерският съвет прие Национален план за укрепване на системата за надзор и контрол на заразните заболявания за периода 2004 – 2007 г.Планът е изготвен в съответствие с решенията на Европейския съюз в областта на надзора на заразните заболявания и системата за ранно оповестяване.

Националният план за укрепване на системата за надзор и контрол на заразните заболявания предвижда намаляване на заболяемостта и смъртността от заразни заболявания, ограничаване на разпространението на вътреболничните инфекции и повишаване на готовността за бърз и адекватен отговор при ситуации, представляващи епидемична заплаха за страната.

Ще се укрепят структурата и капацитетът на националната система за надзор и контрол на заразните заболявания, ще се рационализира използването на наличните кадрови и финансови ресурси, ще се създаде система за ранно откриване и оповестяване на заболявания с висок епидемичен риск. Ще бъде изградена и стандартна оперативна процедура за незабавен отговор на базирана в интернет национална епидемиологична информационна система.

Очаква се към края на 2007 г. да бъдат постигнат следните резултати:

Преустановяване на дублирането на дейности и структури в националната система за епидемиологичен надзор и намаляване на разходите за функционирането й.

Наличие на интегрирана национална система за надзор на заразните заболявания с възможност за мониторинг на процеса на надзор на национално ниво и вземане на управленски решения

Възможност за намеса в системата за надзор на заразните заболявания при възникване на спешни ситуации.

Наличие на съпоставими данни от националния надзор на заразните заболявания с тези в страните от Европейския съюз, възможност за пълноценно участие в мрежите на ЕС и ускоряване на присъединяването на националната система към структурите за надзор на ЕС.

Създаване на компютъризирана и интегрирана лабораторна мрежа като част от националната система за надзор на заразните заболявания.

За финансиране на изпълнението на Националния план за укрепване на системата за надзор и контрол на заразните заболявания са предвидени бюджетни средства на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести и хигиенно-епидемиологичните инспекции.

Сподели в: