Върни се горе

В бр. 33 на “Държавен вестник” от 23 април 2004 г. е обнародвана Инструкция №1 на Министерството на здравеопазването за образуване на средствата за работна заплати в търговските дружества – лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие през 2004 година.

С инструкцията през 2004 г. се въвежда по-либерален принцип на формиране на работните заплати в болниците в сравнение с миналата година. Нормативният документ дава възможност за увеличаване на работните заплати от всички източници на приходи за болницата. Директорите на болниците имат възможността сами да определят числеността на персонала и размера на работните заплати. Премахва се утвърждаването на разчетна численост на персонала и на разчетна средна работна заплата.

Според инструкцията лечебните заведения в извънболничната и болничната помощ, които са приключили 2003 г. с балансова печалба, имат положителен финансов резултат за 2004 г. към края на съответното тримесечие и нямат просрочени задължения образуват средствата си за работна заплата без ограничения, в съответствие с финансово-икономическото състояние и получените приходи.

Болниците, които не отговарят на някое от тези условия, образуват средствата за работна заплата през 2004 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с 0,8 на сто на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии за дейност, сключени с МЗ, с НЗОК за изпълнени клинични пътеки, за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализирана извънболнична помощ, както и приходите от други медицински услуги.В инструкцията се уточнява, че в така определените средства за работна заплата се включват не по-малко от 40% от размера на приходите, реализирани по договори с НЗОК за изпълнени клинични пътеки, за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ и приходите от други медицински услуги.

Задължение за изпълнението на инструкцията се възлага на органите на управление на лечебните заведения, което е включено в техните договори за управление. Те носят отговорност, ако начислените средства за работна заплата превишават образуваните по реда на инструкцията.

Сподели в: