Върни се горе

Чуждестранни медицински специалисти ще участват в диагностични и лечебни процедури в България със средства от фонда

Деца с изключително редки болести ще могат да се ползват от финансовата подкрепа на Център „Фонд за лечение на деца”. Това стана възможно с одобрените от Министерски съвет на заседанието му днес, 22 март, промени, свързани с дейността на Центъра.

С измененията се дава право на Центъра да подпомага със средства лечението на деца до 18-годишна възраст с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти, когато то е започнало със съгласието на Центъра. Това са висококачествени лекарства, които се предписват рядко поради специфичните заболявания, за които са предназначени. С тази мярка ще се подпомогне лечението на деца, които страдат от редки заболявания и при които лечението с разрешените за употреба в България лекарствени продукти е без резултат. Тези лекарствени продукти се предписват по Наредба №2 от 2001 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти от комисия от трима специалисти с призната специалност по профила на заболяването.

Втората нова дейност е осигуряване на медицински изделия, които не могат да бъдат произведени у нас, в случаите когато децата се лекуват с предоставени от фонда средства. По този начин ще се даде възможност за провеждане на лечебни процедури в България, когато са налице необходимите условия, но липсват медицински изделия. В момента Центърът подпомага провеждането на тези процедури в чужбина, което води до по-високи разходи. Чрез тази промяна се цели и повече деца да получат необходимото лечение.

Третото допълнение е заплащане на лечение на редки заболявания, които не се покриват напълно или частично от републиканския бюджет и са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. На четвърто място се регламентира подпомагането на деца, нуждаещи се от извършване у нас на трансплантация на стволови клетки при малигнени и хематологични заболявания.

Като нова дейност се урежда и възможността Центърът да организира и финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури в България в случаите, когато липсват български медицински специалисти в съответната област. До момента децата се изпращат в чужбина, което значително повишава разходите за тяхното лечение. С предложението за участие на чужди специалисти ще се съкрати времето, необходимо за провеждане на необходимите процедури, и ще се увеличи броят на подпомогнатите деца.

С приетите промени се създават предпоставки за осигуряване на ранна и навременна диагностика, своевременно лечение и ефективна рехабилитация на повече деца, с което ще се решат здравните, медицинските и социалните проблеми на много семейства.

Медицинската целесъобразност относно необходимостта от провеждане на лечение в посочените случаи ще се преценява по ред, определен с Правилника за дейността и организацията на работа на Центъра. Изпълнението на проектите ще се реализира със събрани, но неизразходвани през 2005 г. средства, както и от приходи от дарения и други постъпления през 2006 г.

Центърът “Фонд за лечение на деца” беше създаден през 2004 г. Той осъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на деца до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършване в България. Това са заболявания, които протичат тежко, изискват продължителни грижи за лечение и рехабилитация на децата.

От началото на дейността на Фонда (януари 2005 г.) 43 деца са получили възможност за лечение с финансовата му подкрепа. Направените разходи през 2005 г. за лечението им в чужбина е 1,6 млн. лв.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000 -1

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.

Сподели в: