Върни се горе

Сметната палата завери финансовия отчет на Министерството на здравеопазването за изминалата година без забележки.

Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, и приложенията към него на МЗ за 2003 г. включва проверка, анализ и оценка на информацията от гледна точка на изчерпателност, достоверност, законосъобразност, редовност, правилност и измеримост. Отчетените финансови и стопански операции, както и формата, съдържанието и представянето на отчета са в съответствие с нормативните изисквания. Това сочи становището на Одитния екип на Сметната палата по елементите на годишния финансов отчет на МЗ за 2003 г.

Екипът е изразил мнение, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на МЗ за 2003 г. дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация.

В изпълнение на препоръките на Сметната палата при извършените финансови одити, централизираните доставки на медикаменти, горива, дълготрайни материални активи и др., предназначени за лечебните заведения, търговски дружества, които са извън системата на МЗ, са отчетени правилно. Имотите са уточнени и заведени по съответните счетоводни сметки в баланса на Централното управление на Министерството на здравеопазването, с което вярно и честно е представено имущественото състояние на министерството, сочат обобщените резултати от извършения одит на Сметната палата.

Сподели в: