Върни се горе

На 1-2 декември Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация, Световната банка и Фондация “Отворено общество” организират семинар-дискусия на тема “Болничната реформа”. Конференцията бе открита от министъра на здравеопазването Славчо Богоев. В семинара-дискусия участват представители на всички институции, съсловни организации и неправителствени организации, които реализират националната здравна политика.

Основните теми на семинара правят преглед на системите за закупуване и заплащане на медицинските услуги и управленските и регулаторни функции на държавата, нейната водеща роля във формирането и осъществяването на здравната политика.Ще бъдат обсъдени проблемите на организацията, управлението и финансирането на болничната помощ в Европа и в България, както и тенденциите на болничната реформа.

Основни лектори на конференцията са г-н Джозеп Фигерас – научен директор на Европейската обсерватория за здравни системи, г-н Енис Бариш - старши специалист по обществено здраве в отдела за Европа и Централна Азия на Световна банка, г-н Джеръми Вилард – представител на Световна банка, г-н Антонио Дюран – консултант на СЗО.

Семинарът, организиран от МЗ, СЗО и Световна банка, е посветен на проблемите на болничната помощ в България и на тенденциите за развитието й, тъй като това са едни от най-актуалните въпроси на провежданата в момента здравна реформа у нас. Целта е да се направи преглед на международната практика и провежданата в нашата страна реформа и да се обсъдят открито основните проблеми, свързани с планираните промени в организацията и финансирането на болничната помощ.Решаването на проблемите, които се дискутират на конференцията, са от решаващо значение за ефективността на провежданата реформа.

Избраният от България път за присъединяване към Европейския съюз поставя нови отговорности в сферата на здравеопазването. Страната ни трябва да реформира и модернизира здравеопазната си система така, че тя да отговаря на изискванията и критериите на Обединена Европа за съвременно медицинско обслужване. Целта на Министерството на здравеопазването е да реализира такава национална здравна политика, чрез която максимално да бъдат удовлетворени здравните потребности на българските граждани.

Предвижданите от МЗ промени във финансирането на болниците и преструктурирането на болничната мрежа целят да се повиши ефективността и ефикасността на болничната помощ. Това е част от политиката на правителството за цялостно реформиране на българското здравеопазване. По този начин ще се осигури необходимото качество на предоставяната болнична помощ, като се спазват изискванията за достъпност, своевременност, достатъчност и се постигне баланс между потребностите от болнична помощ и необходимите ресурси.

След месец – от 1 януари 2004 г., съгласно Закона за здравното осигуряване отпада ограничението за райониране на приема в болниците. Оказването на медицински услуги от страна на болниците вече няма да бъде ориентирано само към ограниченото население на района, в който са разположени. Пациентите ще имат свобода на избор на лекар и лечебно заведение. Този избор ще бъде своеобразен индикатор за оценка на качеството на оказваната болнична помощ. Освобождаването на достъпа и реализацията на правото на избор на пациента до болниците ще покаже и необходимостта от преструктуриране на определени лечебни заведения.

В рамките на семинара “Болничната реформа” ще бъде представено новото издание на Европейската обсерватория за здравни системи “Здравната система в преход – България 2003”. Книгата е резултат от съвместната работа на експерти от МЗ и Европейската обсерватория за здравни системи и е реализирана със съдействието на Регионалното бюро за Европа на СЗО, правителствата на Гърция, Норвегия и Испания, Европейската инвестиционна банка, института “Отворено общество”, Световната банка, Лондонския университет по икономически и политически науки и Лондонския университет по хигиена и тропическа медицина.

Книгата е част от серията здравно-политически анализи, които с консултантската, техническата и финансовата помощ на Европейската обсерватория за здравни системи се изготвят за отделните държави. Тези доклади представляват анализ на здравните системи и осъществяваните реформи в страните от региона на Европа. Публикациите предоставят информация, необходима за разработването на сравнителни анализи и за вземането на важни решения, които определят здравната политика и развитието на здравните системи.

“Здравната система в преход - 2003” е втората книга за България от тази серия (първата излезе през 1998 г.) Сегашното издание актуализира здравната статистика и икономическа информация от първата версия и предоставя информация за извършените промени у нас след 1998 г. Проследени са основните елементи на здравната реформа по отношение на организацията, промяната на системата на заплащане на медицинските услуги чрез въвеждане на здравното осигуряване, промените в системата на общественото здраве през последните десет години.

Сподели в: