Върни се горе

На заседанието си на 30 октомври Министерският съвет прие Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и екстрактите от цикория. Тя се издава на основание чл. 4 от Закона за храните.

Документът ще регламентира изискванията към наименованията, характеристиките, състава и етикетирането на екстрактите от кафе и от цикория, както и методите за взимане на проби и методите за анализ на тези продукти.

При етикетирането на екстрактите се спазват разпоредбите на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храни, приета с ПМС № 136 от 2000 г./ДВ, бр.26 от 2000 г./. При кондензирания и течния екстракт от кафе, съответно – от цикория, задължително се изписва минималното съдържание на сухото вещество. Екстрактите от кафе и от цикория, които са в твърда форма, трябва да съдържат не по-малко от 95 тегловни процента сухо вещество. Ако кофеинът в екстрактите от кафе е под 0,3 тегловни процента, в етикета задължително се вписва “без кофеин”. За продуктите в течна форма, които съдържат захари, етикетът включва и съответната технологична информация .

Производителите, търговците и вносителите носят отговорността за изпълнението на изискванията на наредбата. Тя влиза в сила от 1.06.2004 г. Екстрактите от кафе и от цикория, които се намират на пазара и са били етикетирани преди тази дата, могат да се продават до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2004 г.

Контролът по изпълнението на наредбата се извършва от органите на държавния санитарен контрол.

С приемането на наредбата се уеднаквяват изискванията към екстрактите от кафе и от цикория с тези на държавите-членки на ЕС, улеснява се търговията и свободното движение на стоки.

Сподели в: