Върни се горе

Националната здравноосигурителна каса ще заплаща оказаната при необходимост медицинската помощ на здравноосигурени български граждани в страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Това се регламентира с приетия от Министерския съвет днес, 13 юли, Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

С документа се създава законодателна основа за осигуряване прилагането на правилата за координация на схемите за социална сигурност в съответствие с изискванията на законодателството в Европейския съюз, въведени с регламенти № 1408 и № 574.

Целта е да се регламентира прилагането на системите за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и които се отнасят до осигурителните рискове, обхванати от системата на задължителното здравно осигуряване – болест и майчинство.

Правилата за координация на социално-осигурителните схеми се основават на принципите на приложимост на само едно осигурително законодателство, за равенство на третирането на лицата, за запазване на придобити права и на права в процес на придобиване.

НЗОК ще заплаща оказаната при необходимост медицинската помощ на здравноосигурени български граждани в страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, като са определени правомощията на НЗОК да издава необходимите документи за упражняване на здравноосигурителните права на българските граждани. НЗОК ще издава европейска здравноосигурителна карта, която ще дава достъп на здравноосигурените български граждани до медицинска помощ при необходимост при временното пребиваване в страните от ЕО.

В 30-дневен срок НЗОК ще издава нужните документи по искане на заинтересованите лица, които ще подават молби за това в районните каси. Европейската здравноосигурителна карта ще бъде със срок на валидност от 1 година, освен в случаите, когато заявителят е непълнолетен - тогава срокът на валидност е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от 1 година и не повече от 5. Когато заявителят получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност е 10 години, а ако получава пенсия за инвалидност – за срока на отпускане на обезщетение, но не повече от 10 години.

До 1 декември директорът на НЗОК трябва да утвърди образец на европейска здравноосигурителна карта и да издаде инструкция относно реда за издаване на удостоверителните документи.

В съответствие с промените в Закона за здравното осигуряване се предлага изменение на Закона за здравето в частта, регламентираща правилата за лечение на чужденци в Република България при действието на разпоредбите на регламентите, уреждащи координацията на схемите за социална сигурност.

Чужденците със статут на постоянно пребиваващи ще се ползват със същите права за достъп до медицинска помощ, каквито имат българските граждани. Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно, или преминават транзитно през страната, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения, при условия и по ред, регламентирани с наредба на министрите на здравеопазването, външните работи и правосъдието.

Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора на Република България към Европейския съюз.

Сподели в: