Върни се горе

На своето заседание днес, 18 декември, Министерският съвет прие Националната програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004-2006 г. Програмата е насочена към ограничаване на разпространението на туберкулозния процес и трансмисията на инфекцията в обществото, с последващо намаляване на заболяемостта.

Основни акценти в нея са оптималното прилагане на профилактичните мерки, ранното откриване на източниците на зараза и своевременното им саниране чрез адекватно лечение на болните.

Национална програма за контрол на туберкулозата е съобразена със стратегическите приоритети и направления на провежданата у нас здравна реформа – “Мерки за подобряване здравето на нацията” и “Ограничаване заболеваемостта и смъртността от социално значими заболявания”.

Към края на изпълнение на програмата през 2006 г. се очаква бактериологично доказаните случаи да достигнат до 60%, да има обезбациляване или трайно излекуване при над 80% от всички случаи, да се намали броят на рецидивите и случаите с резистентност към основните противотуберкулозни лекарства.

През 2004 г. към Националния център по заразни и паразитни болести ще се създаде Национална референтна лаборатория по туберкулоза. Тя ще позволи да се осигури пълна, своевременна и точна регистрация на случаите на туберкулоза чрез въвеждане на приетите в Европейския съюз дефиниции и критерии за диагностицирането им.

Предвижда се до 2006 г. да се изгради ефективна мрежа от лаборатории за микробиологична диагностика на туберкулозата в съответствия с медицинския стандарт по клинична микробиология. Това ще подобри възможностите за микробиологично определяне на лекарствената чувствителност на туберкулозния микобактерий и мониториране на резистентността.

По данни на СЗО туберкулозата е сериозен проблем в 16 от 51 страни от Европейския регион. Заболеваемостта в тях е над 80 на 100 000 население. България е сред 11-те страни със средно ниво на разпространение на туберкулозата, със заболеваемост между 12 и 80 на 100 000 население.

Европейският план на Регионалното бюро на СЗО предвижда за 10 години да се намали наполовина разпространението на тази болест и смъртността от нея, като към 2012 г. се достигне нивото на заболеваемост от 1990 г. За България това ниво е 26 на 100 000 население.

В резултат на предприетите мерки у нас след 1998 г., когато заболеваемостта достигна най-високото си ниво от 50 на 100 000 население, се наблюдава тенденция към стабилизиране – 48,8 и 47,8 на 100 000 за 2001 и 2002 г.

По линия на действащата до тази година национална програма за борба с туберкулозата, в цялата страна поетапно бе въведена Стратегията за директно контролираната терапия в съкратени срокове /ДОТС/, която се превърна в повратна точка в контрола на заболяването. Основното при този подход е стандартизиран, краткосрочен курс на лечение на болните от туберкулоза, като вниманието се акцентира на лечението на пациентите с положителна бактериологична находка. Ефективността на този тип лечение е безспорно доказана в редица страни – 10 през 1990 г., в повече от 150 страни днес.

За осигуряване на болните с необходимите лекарства по терапевтична схема на ДОТС, от 2000 г. Министерството на здравеопазването ежегодно закупува по Закона за обществените поръчки и предоставя на лечебните заведения конвенционални противотуберкулозни лекарства за новооткритите случаи, както и лекарствен продукт от второ поколение за лечение на болни с доказана резистентност към основните туберкулостатици. На лечебните заведения се предоставя и медикамент за провеждане на специфична химиопрофилактика.

За подобряване на образната и функционалната диагностика на заболяването, Министерството на здравеопазването подмени част от рентгеновата апаратура. На лечебните заведения са предоставени 11 съвременни рентгенови апарата с томографско устройство, 4 машини за автоматично проявяване на рентгенови филми и 5 апарата за функционално изследване на дишането. Предстои да се закупят още 2 рентгенови апарата и 2 машини за проявяване на рентгенови филми. Осигурени са 17 компютри и софтуерен продукт за контрол на туберкулозата.

Разработена е програма за обучение на ученици от системата на средното образование по профилактика на туберкулозата. Оптимизирани и разширени са програмите за обучение на студентите и специализантите във всички медицински училища по съвременната профилактика, методите на диагностика, категоризация на болните и схемите на лечението им.

По линия на националната програма ще се провеждат продължителни квалификации на общопрактикуващи лекари, лекари-специалисти подетски и вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия по проблемите на съвременната диагностика на туберкулозата.

Сподели в: