Върни се горе

В събота, 25 септември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев ще открие международен форум “Психично-здравна политика в Югоизточна Европа: потребности и изграждане на партньорства”. Двудневният форум ще започне своята работа в 9.30 часа в хотел “Банкя Палас” в Банкя.

Конференцията се организира от Регионалния офис на “Женевска инициатива в психиатрията за Югоизточна Европа”. Целта на срещата е да се даде възможност на хората, участващи в реформата на психично-здравната и социалната област в страните от Югоизточна Европа, да обменят опит и знания в тази област. Една от основните цели на форума е да се инициира създаването на психично-здравна мрежа за Югоизточна Европа.

В срещата ще участват националният консултант по психиатрия доц. Тома Томов, г-жа Галина Вешова, директор на Регионалния офис на Женевска инициатива в психиатрията, г-жа Весна Пуратич, регионален координатор на Проекта за психично здраве към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, г-н Дийн Репър от Националния институт за психично здраве на Великобритания, г-н Вим ван дер Слаус, представител на Женевска инициатива в психиатрията, Холандия и др.

Реформата в областта на психичното здраве е важна част от провеждането на здравната реформа в България. През 2002 г. Министерството на здравеопазването стартира Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 г. Един от основните принципи на тази програма е хуманизирането на психиатричната помощ, зачитането на правата на хората с психични проблеми или увреждания и предлагане на грижи за осигуряване на равноправен живот в естественото обкръжение. Продължение и доразвиване на нов етап на тези цели е приетата от правителството през юли гази година Политика за психично здраве и Национален план за действие 2004-2012 г. Чрез тяхното реализираме ще се осигури равен и адекватен достъп до психично-здравни грижи на всички хора с психични проблеми, ще се създаде система от служби, чрез които да се гарантира собствената им и на обществото безопасност.

За да се повиши качеството на медицинското обслужване на гражданите с ментални заболявания, през месец септември Министерството на здравеопазването провежда мониторинг на психиатричната помощ, оказвана от болници и диспансери. Целта е да се установят взаимоотношенията между различните звена в доболничната и болничната медицинска помощ при обслужване на пациентите с ментални заболявания, наличието на лечебни структури, тяхната оборудваност с апаратура, наличието на квалифицирани специалисти в съответните региони. По време на проучването се събира информация за условията в лечебните заведения за психиатрична помощ, медицинския персонал, формите на осъществяваната психиатрична помощ и грижи и изпълнението на Националната програма за психично здраве на регионално ниво. Проучват се извършваните дейности за преодоляване на стигматизацията, защитата на правата на пациентите, повишаването на качеството на психиатричната помощ, работата по програми от типа “дневни грижи”, “дневен център” и др. дейности за интегриране на психичноболните. Изследва се и работата в съответните области по психично-здравната промоция, психопрофилактиката и преодоляването на стреса на работното място и в училище.

До 30 септември районните центрове по здравеопазване след обстоен анализ трябва да представят в МЗ предложения за подобряване на системата за психиатрична помощ във връзка с районните здравни карти и националната здравна карта. На базата на обобщените резултати от мониторинга през октомври МЗ ще предложи мерки за повишаване качеството на здравното обслужване на тази категория граждани и защитата на техните права.

МЗ активно участва в осъществяването на стартиралия през 2002 г. в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за страните от Югоизточна Европа проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”. По този проект се предвижда пилотиране на модела “психиатрия в общността” чрез изграждане на дневен център по психично здраве в Благоевград. Предвижда се да бъде изграден и пилотен модел на информационна система в подкрепа на предоставянето на психично-здравни услуги. Ще бъде създаден регистър с информация за хора с психични разстройства, които са извън обсега на съществуващите психично-здравни служби и които поради своето заболяване са с риск от социална изолация. Общият бюджет на проекта е 180 000 евро.

С цел да се регламентират изисквания, които да оптимизират психиатричното обслужване, беше изработен и утвърден от министъра на здравеопазването медицински стандарт “Психиатрия” (обнародван в “Държавен вестник” на 7 септември 2004 г.)

Стандартът формулира основните принципи на лечението и обслужването на хората с психични разстройства, като е поставен акцент върху правата на пациентите и тяхната социализация и върху профилактиката. За да бъде ефективно лечението, са определени задълженията на общопрактикуващия лекар, на амбулаторията за специализирана медицинска помощ и на диспансерите за психични заболявания.Стандартът регламентира и процеса на рехабилитация с неговите цели, задачи и условия. Основна цел на рехабилитацията при психично болните е обучението на болния в социални и професионални умения с възможност за социална реинтеграция за повишаване качеството на живот и пълноценно използване на свободното време. Въвеждат се критерии за оценка на рисковото поведение, включително на риска от самоубийство, с което се полагат основи за изграждане на системи за обслужване на лица с такова поведение. Стандартът определя правилата за добра медицинска практика при различните видове лечение в психиатричната практика, правилата за организация на психиатричните отделения с необходимите програми, процедури, оборудване и ниво на квалификация на кадрите.

Сподели в: