Върни се горе

До 23 март Министерството на здравеопазването приема оферти за участие в откритата процедура за доставка на лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, за нуждите на страната за 2005 г.

През 2005 г. Министерството на здравеопазването ще достави 130 лекарствени продукта в 165 лекарствени форми и концентрации за 12 заболявания по наредбата. Предвидените доставки по търга са на обща стойност 90 млн. лв. Увеличението спрямо 2004 г. е 25%. За периода 2002–2005 г. доставките на лекарства по реда на наредбата са нараснали с около 70% в стойностно изражение.

Лекарствата, които МЗ ще осигури чрез откритата процедура, дават възможност за провеждането на съвременна и високоефективна терапия, за защита на обществения интерес и най-ефективно използване на средствата на данъкоплатците.

МЗ използва най-краткия срок, предвиден в Закона за обществените поръчки, за да проведе процедурата и осигури необходимите на пациентите медикаменти. Целта е навременно и ритмично снабдяване с лекарства на хора със заболявания, изискващи скъпоструващи, животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти. Сред тях са основно продукти за химиотерапия и хормонотерапия за лечение на злокачествени заболявания; хипофизарен нанизъм и синдром на Търнър (соматотропен хормон); състояния след трансплантация на органи и тъкани (циклоспорин, микофенолик); терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа (еритропоетин, железни препарати, аминокиселини); вродени коагулопатии (кръвосъсирващи фактори); муковицидоза; СПИН и всички необходими лекарства за и др. значими заболявания.

През септември 2004 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет. С промените се увеличиха възможностите за осигуряване на скъпоструващо лечение на нуждаещите се, като се разшири обхватът на медикаментите, използвани за лечение на редица сериозни заболявания. В новата наредба, наред с включените до този момент 102 лекарства по международни непатентни наименования (120 търговски наименования) влязоха 30 нови лекарства по международни непатентни наименования и добавени две нови заболявания (остър миокарден инфаркт и апластична анемия).

С изменението на наредбата се даде възможност за доставка на други лекарствени продукти, особено в онкологията, които ще разширят възможностите на лекарите за ефективно лечение (гливек, херцептин, кселода, зомета, бондронат, темодал, етиол, елоксатин, каеликс, летрозол, мегестрол, топотекан, ралтитрексет и др.) Увеличени са количествата и на някои от класическите лекарствени продукти, които осигуряват основните схеми на лечение (цисплатина, карбоплатина, хлорамбуцил, циклофосфамид, ципротерон, флутамид, хидроксикарбамид, фосфамид и др.)

За пациентите с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа успоредно с еритропоетин МЗ осигурява и препарат с желязо за венозно вливане – венофер, както и перорално заместване с аминокиселини – кетостерил при диализно болните, което води до удължаване продължителността на живота им, подобряване на качеството му и намаляване на нуждите от стационарно лечение.

МЗ ще осигурява тромболитици за спешната помощ и инхибитори на тромбоцитната агрегация при болни с остър миокарден инфаркт, подходящи за перкутанна коронарна интервенция. Доставката им от МЗ до “Спешна помощ” и специализираните центрове многократно увеличава шансовете на пациентите с остър миокарден инфаркт, както и положителната прогноза за изхода на заболяването.

Сподели в: