Върни се горе

До 15 ноември трябва да бъдат разработени и представени в Министерството на здравеопазването проектите на 14-те подзаконови нормативни актове, които са предвидени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обнародван на 19 септември).

В работните групи за разработването на тези нормативни документи ще участват водещите специалисти в областта на трансплантологията и ръководители на лечебните заведения, където основно се извършват трансплантации – проф. Милан Миланов, проф. Петър Панчев, проф. Драган Бобев, проф. Захари Кръстев, проф. Радослав Гайдарски, проф. Дамян Дамянов, проф. Виолета Димитрова, проф. Огнян Хаджийски, проф. Генчо Начев, проф. Параскева Стаменова, проф. Тодор Лисичков, доц. Никола Василев, доц. Елисавета Наумова, доц. Спас Спасков, доц. Владимир Тасев, доц. Пенчо Симеонов, доц. Гено Киров, доц. Мазгалова, доц. Никола Доганов, доц. Димитър Трифонов, д-р Любомир Спасов, д-р Силви Кирилов и други лекари, експерти от Министерството на здравеопазването и Националния център за управление на трансплантациите “Бултрансплант”, юристи.

Сроковете и съставът на работните групи за разработването на 14-те подзаконови акта бяха определени на проведения днес, 30 септември, разширен колегиум на Министерството на здравеопазването, в който участваха над 50 специалисти, работещи в областта на трансплантологията.

Законът за трансплантацията на органи, тъкани и клетки влиза в сила от 1 януари 2004 година. Предвидените срокове за изработване на подзаконовите актове гарантират, че до края на 2003 г. ще бъде готова цялата необходима нормативна база.

С наредбите ще направим открита и прозрачна процедура за прилагането на закона. В тях ще се отчете мнението на максимален брой специалисти и те ще отговарят на европейските принципи в тази област”, заяви на заседанието министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

Сред 14-те документа, които предстои да бъдат разработени, е Наредбата за обема и вида на данните, реда на вписване, съхранение и ползване на информация от регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация – т.е. за данните на донорите и реципиентите. С друга наредба ще се регламентират условията и реда за управление на списъците на чакащи за трансплантация. Медицинските критерии и редът за установяването на смърт са предмет на друга наредба. От изключително значение, посочиха участващите в колегиума специалисти, е Наредбата за условията и реда за вземане на органи, тъкани и клетки за присаждане от човешки труп, тъй като това е наредбата, в която ще бъде разписан редът, по който лекарите ще се съобразяват и изпълняват волята на донора. Наредба ще уточни и как органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за целите на трансплантацията по медицински причини, ще се предоставят за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели. С подзаконови актове ще бъдат уточнени условията и редът за дейност на тъканните банки, условията и редът за осъществяване на международен обмен на тъкани и клетки, условията и редът за използването за трансплантация на животински органи, тъкани и клетки и други.

Сподели в: