Върни се горе

На заседанието си днес, 28 април, Министерският съвет прие Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и редът за сключване на задължителна здравна застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в България или преминават транзитно през нея. Документът е в изпълнение на чл. 83, ал. 4 от Закона за здравето.

До 31 декември 2005 г. минималните застрахователни суми по задължителната медицинска застраховка на краткосрочно пребиваващи и/или транзитно преминаващи чужденци през България се определят в размер на:

• За извънболнична, болнична и медицинска помощ при спешнисъстояния - 10 000 лв. (От 1 януари 2006 г. се изменя на 12 000 лв.); • За стоматологична помощ - 500 лв.

При влизане или транзитно преминаване през територията на България чуждите граждани са длъжни да притежават здравна осигуровка или застраховка, доколкото друго не е предвидено в международен договор, по който България е страна. Ако при влизане у нас чуждите граждани не притежават здравна осигуровка, те са длъжни да сключат валидна за територията на страната и за времето на пребиваването им здравна осигуровка по Закона за здравното осигуряване или медицинска застраховка, отговаряща на изискванията на наредбата. Договорите за задължителните здравни застраховки се сключват от застрахователи, които притежават разрешение за извършване на такава дейност.

Когато задължителната медицинска застраховка на чуждите граждани, покриваща разходите за лечение и болничен престой, при определените с наредбата минимални застрахователни суми и покрития, изтече по време на престоя им в страната, те са длъжни да сключат нова застраховка със срок до края на престоя.

Наредбата регламентира обектите на застраховане, обсега на застрахователната отговорност и случаите, при които застрахователят не дължи застрахователно обезщетение. Определени са минималните застрахователни суми, минималната застрахователна премия и редът за сключване на застрахователен договор и изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие.

В обсега на застрахователната отговорност се включват всички необходими разходи, извършени от застрахования или лечебното заведение за лечение и болничен престой при внезапно, непредвидимо неразположение, болест или злополука, започнали след датата на влизане в сила на застрахователния договор.

Задължителната медицинска застраховка не покрива разходите за лечение и болничен престой при хронични заболявания, хемодиализа и хемотрансфузиология, планови неврохирургични, кардиологични и очни операции, фертилитет in vitro, болнична помощ на онкологично болни лица и лица с психични разстройства и др.

Застрахователите могат да предлагат доброволна медицинска застраховка за по-високи суми от определените в наредбата. В тези случаи се счита, че задължителната медицинска застраховка е включена в доброволната.

Минималната застрахователна премия, която чужденецът заплаща по договора на задължителната медицинска застраховка, се определя в зависимост от продължителността на престоя в страната. Наличието на застрахователен договор се удостоверява със застрахователна полица. Договорът не може да бъде сключен за срок по-дълъг от 90 дни.

Лицата, сключили задължителна медицинска застраховка имат право да избират свободно лекар, стоматолог и лечебно заведение на територията на страната. При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, са длъжни в срок до 24 часа да уведомят застрахователя. Застрахователят заплаща разходите за извършените медицински дейности за лечение и болничен престой по цените на съответното лечебно заведение.

Сподели в: