Върни се горе

В бр. 48 на „Държавен вестник” от 13 юни са обнародвани изменения в Наредба № 34 за реда на заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Промените в наредбата са насочени към подобряване качеството на лечение на болните със социално-значими заболявания, чийто лекарства се осигуряват от МЗ по реда на Наредба 34. Целта е да се обезпечат с необходимите лекарствени средства всички провеждани терапевтични схеми на пациентите.

Засилва се контролът на заявените от лечебните заведения количества и се въвежда различен срок за изготвяне на заявките-разпределения за отделните позиции медикаменти.

За подобряване на системата на доставка и контрол на разходването на скъпоструващите лекарства и за задоволяване потребностите на пациентите от тях се въвежда възможност конкретни лекарствени продукти от Приложение 1 на наредбата да се заявяват всеки месец, а не на два месеца както е досега. Те ще бъдат определяни със заповед на министъра на здравеопазването.

Четири лекарствени продукта ще се разпределят чрез поименни протоколи, предвижда друга съществена промяна в Наредба 34. По този начин ще се подобри разпределението на лекарствата за нуждаещите се, всеки пациент ще бъде сигурен, че ще получава в определения срок съответните лекарствени средства, като така ще се решат възникващите до момента проблеми.

С промяната в наредбата поименно ще се разпределят лекарствените продукти, които се осигуряват за състояния след трансплантация на тъкани и органи – Циклоспорин (търговско име Сандимун Неорал), Микофенолат мофетил (търговско име СелСепт – капсули) и Сирулимус (търговско име Рапамун), както и лекарственият продукт Goserelin (търговско име Золадекс) за злокачествени заболявания, който ще се прилага в съответствие с европейските критерии.

С измененията в наредбата са регламентирани дейността и функциите на Националния раков регистър. Той преминава на финансиране от Републиканския бюджет чрез бюджета на МЗ.

Всички лечебни заведения в страната са задължени да предоставят данни за лицата със злокачествени новообразувания на съответните диспансери по онкологични заболявания, които периодично ще ги обобщават и изпращат на Националния раков регистър.

Сподели в: