Върни се горе

Близо десет пъти са увеличени средствата за лекарства за онкологично болните за четири години

От 3 497 568 лв. през 1999 г., днес те са 32 260 864 лв , като в тази сума не са включени разходите за антиеметици, които през 2001г. са 1 069 232 лв.

Лекарствените позиции съставляват един сериозен списък от най-новите фармацевтични достижения в областта на онкологията, който всяка година се актуализира. Лекарствата за лечение на онкоболните са безплатни за пациентите. Те се осигуряват от бюджета на Министерство на здравеопазването по Наредба № 23.

Есенциалната листа на Световната здравна организация препоръчва достъп до лекарства за лечение на онкологично болни, отговарящи на 22 международни непатентни наименования /без опиатите/. В това отношение МЗ е направило всичко възможно да увеличи тази цифра. За 2002 г. министерството е сключило договори за 57 международни непатентни наименования, отговарящи на 80 позиции с различни лекарствени продукти. Отделно има сключени договори за 12 лекарствени продукта – опиоидни аналгетици. В началото на тази година МЗ договорира извънредно 30 позиции от най-необходимите и неотложни за доставка онкологични лекарствени продукти, които веднага бяха разпределени в онкологичните лечебни заведения.

Независимо от неблагоприятните тенденции за увеличаване броя на пациентите, които се нуждаят от провеждане на скъпоструваща химиотерапия, министерството използва всички възможни нормативни механизми за осигуряване на необходимите лекарства за онкологично болните. Работата на лекарите онколози, от чиято правилна професионална преценка зависи целесъобразното използване на тези медикаменти е от изключително значение, за да бъде лечението ефективно и навременно.

Няма пречки за доставка на нужните количества онкологични лекарства до лечебните заведения. Процедурата по договаряне от Спецификация-2002 г. е приключила. С нея бяха определени доставчиците на 80 лекарства за лечение на онкологични заболявания от Държавната поръчка за тази година. Спазването на установените по договорите срокове се следят и министерството ще санкционира всяко забавяне от страна на дистрибуторите. Изключение прави групата на “Антиеметици” към т.8 на Приложение №1 на Наредба 23, поради подадена жалба в съда от участник в процедурата по Закона за обществените поръчки. Министерство на здравеопазването прави всичко възможно за бързото приключване на процедурата и осигуряване на антиеметици.

Доставката на лекарства за двумесечния период юли-август в онкологичните диспансери и университетски болници ще приключи през следващата седмица.

Сподели в: