Върни се горе

Издадени са над 18 000 наказателни постановления на обща стойност 4,4 млн. лв.

Работата на Министерството на здравеопазването и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) през 2006 г. бе основно насочена към дейности, чиято цел е подобряване факторите на жизнената среда и качеството на живот, промяна в рисковото поведение (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, намалена двигателна активност, нездравословно хранене), подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.

Това обобщава отчетът за дейността на РИОКОЗ, който е част от програмата на провеждащото се днес и утре (12 и 13 юни) Национално съвещание на директорите на РИОКОЗ и на националните центрове по обществено здраве.

Контролната дейност на РИОКОЗ през 2006 г.
е значително разширена като обхват и задълбоченост на проверките, отчита докладът. На контрол са подлежали общо 240 287 обекта с обществено предназначение (с 16 006 обекта повече от 2005 г.) В тях контролните органи са извършили 741 470 проверки. Издадени са 69 143 предписания за отстраняване на здравни неблагополучия и подобряване състоянието на обектите. Съставени са 18 896 актове за глоби и имуществени санкции и са издадени 18 703 наказателни постановления на обща стойност 4 353 225 лв. Средната сума на едно наказателно постановление през 2006 г. се е увеличила от 130,17 лв. през 2005 г. на 175,8 лв., което показва, че се санкционират сериозните нарушения.

Инспекторите са издали 6714 заповеди за спиране на обекти, дейности и стоки. Унищожени или преработени са 135 258 кг и 47 801 единични опаковки на стоки със значение за здравето на човека.

Подлежащите на контрол 120 973 хранителни обекти през миналата година (60% от общия брой обекти) са били обхванати с 332 225 проверки от органите на държавния здравен контрол. В подлежащите на контрол 80 051 нехранителни обекти – комунални, детски, учебно-възпитателни и др., са извършени 211 688 проверки.

За целите на държавния здравен контрол върху продукти и стоки със значение за здравето на човека са изследвани 22 011 проби от храни през 2006 г., срещу 18 616 за 2005 г. Запазва се тенденцията за нисък процент на пробите, несъответстващи на нормите.

6439 са взетите проби за наличие на химични замърсители в храните - нитрати, тежки метали и микотоксини, от които 1300 са били на храни от внос. Само при 43 от пробите са установени отклонения от нормите. За наличие на тежки метали са проверени 2272 проби храни. Всички взети проби от български храни – 1998 проби, отговарят на изискванията, а от 274 проби на храни от внос само една е показала наднормено съдържание от 0,4%.

През миналата година от търговската мрежа са взети за изследване за наличие на нитрати 1345 проби на храни, от които 1112 са българско производство и 233 от внос. 6 от пробите на храни българско производство са се оказали нестандартни (0,53%).

За 2006 г. са установени няколко случая на храни от внос със съдържание на афлатоксини, надвишаващи многократно установените норми. По уведомления на митническите органи през 2006 г. са взети 509 проби на храни от внос. Извършени са 6225 изследвания, срещу 4935 за 2005 г. За афлатоксини са направени 3004 изследвания, като при 136 са установени отклонения.

Контролът по спазване изискванията за здравословно хранене на населението е обхванал 1049 обекта - около 1/3 от всичките 3753 детски ясли, детски градини, ученически, работнически и учрежденски столове и болнични кухни, както и специализирани институции за социални услуги. 62% от проверените обекти отговарят на изискванията за здравословно хранене, което е със 7% повече от 2005 г. За установени несъответствия са издадени 206 предписания и са съставени 18 наказателни постановления на обща сума 1620 лв.

През 2006 г. бе извършено национално проучване на храненето в училищните столове и предлаганите храни в училищните бюфети. Проверени са 148 училищни стола и 155 училищни бюфета. 22% от децата в градовете и 49% в селата ползват училищните столове. Констатираните от държавния здравен контрол проблеми в детското хранене са свързани с небалансирано хранене, недостатъчно разнообразие в асортимента на хранителните продукти и на предлаганите менюта. Проучването сочи необходимост от спешни ефективни мерки за внедряване изискванията за здравословно хранене в училищните столове и осигуряване на достъп до здравословни храни в училищните бюфети.

С профилактични прегледи през 2006 г са обхванати 87% от децата до 7 г., които посещават детски заведения, и 72% от учениците. При прегледаните 167 572 деца до 7 г. са регистрирани общо 15 369 заболявания. Водещи са заболяванията на дихателната система - 1,5%, следвани от пневмония – 1,3%, астма – 1%, хроничен бронхит – 0,9%. Със затлъстяване са 0,8%, а със смущения в зрението – 0,7%. При обхванатите с профилактични прегледи 561 975 ученици са регистрирани общо 61 199 заболявания. Води затлъстяването (1,7%), следвано от смущения в зрението (1%) и астма (1%), гръбначните изкривявания (0,85%). Близо по 0,2% от учениците са с хипертонична болест и с неврози.

Изводите, направени в отчета за 2006 г., очертават приоритетите в дейността на РИОКОЗ през 2007 г. Сред тях са повишаване на ефективността, качеството и компетентността на държавния здравен контрол над обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките на пазара, дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Една от основните цели е и провеждането на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения, контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация, укрепване на дейностите по изпълнение на Националния имунизационен календар.

През тази година всички инспекции в страната ще бъдат ангажирани с три големи проучвания, които ще се проведат на национално ниво. На базата на получените от тях резултати ще се формира националната политика по отношение на храненето на децата до 5-годишна възраст, на противодействието на основните фактори на риска, обуславящи незаразните заболявания и на ограничаване на тютюнопушенето сред младежите.

Сподели в: