Върни се горе

Остават 18 дни до крайния срок – 1 юли 2007 г., през който българските граждани имат възможност да участват в националното допитване за най-въздействащи фотографии за вредата от тютюнопушенето.

До 11 юни в допитването се включиха общо 1787 граждани, от които 913 (51%) са жени и 874 (42%) са мъже. Непушачите са 967, а пушачите - 515. Децата до 18 години са 162 (9%), от 19 до 60 години са 1618 (90%) и над 60 години са 7.

Националното допитване за най-въздействащи фотографии за вредата от тютюнопушенето се провежда във връзка с предвиждащите се промени в българското законодателство, свързано с етикетирането на тютюневите изделия. То е качено на интернет-страницата на МЗ – www.mh.government.bg, секция „Новини”. Гласуването е анонимно. Гражданите имат възможност да изберат по една цветна фотография за всеки от 14 предупредителни надписа.

Това е второто електронно допитване от началото на 2007 г., което се организира от МЗ в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2007-2010 г. Първото - през март и април, бе част от общоевропейско допитване, организирано по инициатива на комисаря по здравеопазване на ЕС Маркос Киприану за бъдещите политики на Европейския съюз за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места. Над 97% от участниците в допитването в България се обявиха за забрана - обща или частична, на тютюнопушенето на обществени места, а под 3% са против всякаква забрана.

България подкрепя политиката на ЕС за ограничаване на тютюнопушенето. На проведеното в края на май и началото на юни в Брюксел заседание на Съвета на министрите по заетост, социална политика, здравеопазване и въпроси на потребителите от страните-членки на ЕС, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски даде вот за инициативата на ЕС за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места. На базата на тази инициатива ще бъде изготвена Препоръка на ЕС, а след няколко години - и Директива, регламентираща забраната.

Всяка страна-членка трябва да приеме и прилага в рамките на националното си законодателство ефективни законодателни, изпълнителни, административни или други мерки, които осигуряват защита от излагане на тютюнев дим в затворените работни помещения, в обществения транспорт, в затворените обществени места, а при необходимост и на други обществени места.

В Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2007-2010 г., е заложен пакет от мерки, включващи дейности по промоция на здравето, актуализиране на Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, провеждане на социологическо проучване за нагласите на населението по предлаганите промени в наредбата и други дейности. Целта е до 2010 г. да се намали тютюнопушенето сред населението с 10% спрямо нивото на разпространение през 2007 г.

Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и закритите работни помещения е в сила от 1 януари 2005 г. Опитът от прилагането й сочи, че трябва да се засили контролът по спазване на забраната за тютюнопушене на определените места, като успоредно с това се засилва обществената нетърпимост към тютюнопушенето.       През 2005 г. РИОКОЗ са проверили 168 110 обекта за спазване на наредбата за тютюнопушене на обществени места, а през 2006 г. – 169 368. Извършените проверки в обектите са 304 028 за 2005 г., а през следващата – 278 610. През двете години са проверени общо 10 321 транспортни средства. През 2005 г. РИОКОЗ са връчили 22 636 предписания за спазване на наредбата, а през 2006 г. сериозните нарушители на разпоредбите, на които са връчени предписания, са 2916. За двете години действие на наредбата са издадени общо 4581 наказателни постановления на физически и юридически лица на обща стойност над 404 000 лв.

Сподели в: