Върни се горе

Европейската Общност обяви условията, приоритетните области за 2004 г. и крайната дата за кандидатстване с проекти в областта на общественото здраве в рамките на Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве (2003–2008 г.). Програмата е приета с Решение № 1786/2002/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 9.10.2002 г.

От тази година България също може да участва в Програмата, след като на 28 януари 2004 г. 39-то Народно събрание ратифицира Меморандум за разбирателство между Европейската Общност и Република България относно участието на България в Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве.

В Програмата участват общо 31 държави - 15-те страни-членки на ЕС, 10-те присъединяващи се страни от Централна и Източна Европа, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, България, Румъния и Турция.

Програмата цели осигуряване на високо ниво на защита на здравето на човека във връзка с определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Общността, чрез насърчаване на интегрирана и вътрешносекторна здравна стратегия. Сред основните направления на Програмата са преодоляване на неравенството между страните по отношение на здравето.

Приоритетните цели на Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве за 2004 г. включват:

Усъвършенстване на информацията и познанията за развитие на общественото здраве:

• разработване, усъвършенстване и действие на система за здравен мониторинг и на информационни системи;

• разработване и използване на механизми за анализ, предоставяне на съвети и информация, докладване и консултации със страните-членки и заинтересованите страни по въпроси от значение за Общността, за поддържане на размяната на информация и опит с добрата практика в областта на здравните технологии;

• осигуряване на по-широк достъп до информация по въпроси на здравето, включително чрез страниците в Интернет.

Увеличаване на възможностите за бързо и координирано реагиране срещу заплахи за здравето:

• инициативи за превенция, размяна на информация и реакция по отношение на риска от незаразни болести, включително специфичните за двата пола здравни заплахи и редките заболявания;

• повишаване на безопасността и качеството на органите за трансплантация и субстанциите от човешки произход като кръв ни кръвни съставки чрез въвеждане на стандарти за качество и безопасност при вземане, диагностика, преработка, съхранение и разпространение на тези субстанции; организиране на специализиран надзор за контрол на качеството и безопасността;

• инициативи във връзка с опазване на здравето на хората от евентуално отрицателно въздействие на агенти от околната среда като йонизация, нейонизираща радиация и шум;

• инициативи, свързани с дейностите за предотвратяване на опасността за здравето от физичен, химичен и биологичен произход при извънредни ситуации, включително злоумишлено разпространение на такива агенти, с акцент върху размяната на информация, консултациите, координацията и процедурите за обявяване на тревога и изпращане на уведомление.

Промоция на здравето и превенция на заболяванията чрез въздействие върху определящите здравето фактори във всички видове политика и дейности:

• инициативи, свързани с начина на живот като основен фактор, определящ здравето;

• инициативи, свързани със социално-икономически, екологични и други определящи здравето фактори;

• инициативи, свързани с генетичните фактори и използването на генетичен скрининг;

• разработване на методи за оценка на качеството и ефективността на стратегиите и мерките за промоция на здравето;

• насърчаване на здравно-образователната дейност.

Програмата допълва националните здравни политики на участващите страни в усилията им за защита на човешкото здраве и подобряване на общественото здраве.

С проекти за финансиране в рамките на Програмата могат да кандидатстват обществени организации, организации с нестопанска цел, неправителствени организации, научно-изследователски центрове, здравни заведения, корпорации. Търговски компании също могат да кандидатстват, но при условие, че техният проект няма комерсиален характер и не преследва формиране на печалба.

Нормативната рамка за избор и финансиране на действията по Програмата са описани в документа “Правила, критерии и процедури за избор и финансиране на действията”

При изпълнението на Програмата Комисията ще даде приоритет на проекти , които:

• осигуряват допълнителна стойност за ЕС (дейности, осигуряващи значителни икономии на европейско ниво, които се провеждат във възможно най-голям брой страни-членки и могат да се осъществят навсякъде);

• предлагат широкомащабни, многогодишни и мултидисциплинарни действия (дейности, които обхващат проблема във всичките му аспекти, осъществяват се с участието на партньори, продължават за период от няколко години, включват различни дисциплини и обхващат широк кръг проблеми);

• водят до устойчиви резултати (които да имат траен принос както към целите на Програмата, така и към разработването на здравната стратегия на Общността);

• подпомагат развитието на политиката в Общността в областта на общественото здраве, както е определено в годишните приоритети за осъществяване на целите по Програмата;

• обръщат достатъчно внимание на оценката на процеса и получените резултати.

Кандидатите задължително трябва да предоставят цялата необходима информация, свързана с финансирането на проекта, включително подробности и резултати от евентуални молби за финансиране на същия проект, подадени в други национални или международни органи или програми на Общността.

Препоръчително е кандидатстването с проекти в Програмата да се осъществява съвместно с партньори от другите страни, имащи право на участие.

Програмата ще финансира до 60% от бюджета на одобрените проекти, като останалите 40% трябва да бъдат осигурени от кандидатстващите организации. Проектите, осигуряващи значителна добавена стойност за ЕС, биха могли да получат от Програмата до 80% от необходимото финансиране.

Общият бюджет на Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве за периода 2003-2008 г. е 312 млн. евро , като приблизителният бюджет за 2004 г. е общо 48348 554 евро.

Крайният срок за представяне на проектите в Европейската Комисия е 26 април 2004 г.

Повече информация за начина за кандидатстване с проекти, а именно Покана за проява на интерес, Работен план 2004 и Формуляри за кандидатстване с проекти, можете да намерите в страницата на ЕС:

http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html

Координатор на Програмата е отдел “Администрация и управление на проекти” в дирекция “Международно сътрудничество и европейска интеграция”, Министерство на здравеопазването.

За контакти: Юлия Илиева тел. 9301203 yilieva@mh.government.bg

Милена Григорова тел. 9301203 mgrigorova@mh.government.bg

Светла Тодорова тел. 9301202 stodorova@mh.government.bg

Сподели в: