Върни се горе

От 29 до 31 октомври се провежда вторият Национален симпозиум по вътреболнични инфекциии и дезинфекция.Първият се състоя през октомври 2002 г. и в него участваха над 200 клиницисти, епидемиолози, микробиолози, управленски кадри от почти всички по-големи лечебни заведения у нас.

Вътреболничните инфекции са значим проблем, със сериозни медицински, етични и здравно-икономически последствия. Затова организаторите на симпозиума – Националният център по заразни и паразитни болести и сдружение “Хигия – Българо-швейцарска програма за болнична хигиена”, се стремят да предоставят широк форум за обмяна на опит и идеи, за да спомогнат за по-широкото обществено обсъждане на проблемите на вътреболничните инфекции и да обединят медицинските специалисти от различни направления за решаването им.

Симпозиумът е и с международно присъствие. В работата му участват г-жа Патриша Линч (САЩ), председател на борда на Международната федерация по контрол върху инфекциите (МФКИ) и проф. Смиля Каленич (Р Хърватска), член на МФКИ.

В началото на тази година бе регистрирана Българска асоциация на професионалистите по контрол на вътреболничните инфекции “БулНозо”, която неотдавна бе приета за институционален член на МФКИ.На настоящия симпозиум ще бъде първото й официално представяне.

Симпозиумът е и част от успешно осъществяваната у нас Българо-швейцарска програма за болнична хигиена (БШПБХ), която е предвидена за период от три години - от януари 2002 г. до декември 2004 година. Общият бюджет на програмата е 2,8 млн. швейцарски франка.

Възложители на програмата са правителствата на Република България - чрез Министерството на здравеопазването,и на Конфедерация Швейцария - чрез Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Програмата се реализира от Швейцарския червен кръст, представляван в България чрез Сдружение “Хигия - БШПБХ”, екипи от чуждестранни и български експерти и специалисти от болниците.

Партньори по програмата са Министерството на здравеопазването, Националният център по заразни и паразитни болести, НЗОК, висшите медицински училища, БЛС и неправителствени организации. В пилотната й фаза са включени шест болници - МБАЛ ”Св. Анна”, София; МБАЛСМ ”Пирогов”, София; СБАЛССБ ”Св. Екатерина”, София; МБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив; МБАЛ Плевен и МБАЛ Добрич.

БШПБХ обхваща три компонента – микробиология, болнична хигиена и Централен отдел за снабдяване със стерилни материали. Общата цел на трите компонента е да се подобрят епидемиологично-хигиенните стандарти в България и да се засили откриването, превенцията и контролът на заразните инфекциозни болести в посока намаляване на вътреболничните инфекции и инфекциите, придобити от амбулаторно болни.

БШПБХ цели да се подобри качеството на здравните услуги в болничния сектор чрез:

- Усъвършенстване на системата за контрол и превенция на вътреболничните инфекции чрез обучение на различни видове болничен персонал. Създаване на национален медицински стандарт в областта на болничната хигиена.

- Въвеждане на системи за управление на качеството в мрежата от микробиологични лаборатории и централизираното снабдяване със стерилни материали.

- Оптимизиране на антибиотичната политика в болниците.

Реализацията на тези цели предвижда у нас да се възприемат основните положения от европейските и американските стандарти в областта на болничната хигиена (контрола и превенцията на вътреболничните инфекции), като се отчитат реалностите в страната. Чрез осъществяването на програмата в дългосрочен план се очаква да се намали устойчивостта към антимикробни медикаменти чрез изпълнение на подходящи антибиотични терапии. Ще се подобри сигурността на пациентите, персонала и посетителите в болниците.

Като краен резултат изпълнението на БШПБХ ще допринесе България да се изравни със западните индустриални държави в сферата на болничната хигиена.

Сподели в: