Върни се горе

На Национална консенсусна среща по проблемите на ХИВ/СПИН, която се проведе днес, 24 февруари, бе направен преглед на постиженията на България в решаването на проблемите, свързани с разпространението на ХИВ/СПИН, и бе обсъдено изработването и осъществяването на единен национален отговор за недопускане на епидемия от заболяването у нас.

Осъзнавайки демографските, икономическите, социалните и етични предизвикателства пред света, нашата страна предприе важни стъпки на ангажираност към проблемите на ХИВ/СПИН в мобилизацията на ресурси на регионално и глобално равнище. През 2001 г. България заедно с още 188 държави подписа Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН, приета на 26-тата Специална сесия на Генералната асамблея на ООН.

Конкретните резултати от дейността на страната ни за периода 2003–2005 г. ще бъдат представени на днешния форум чрез Националния доклад за изпълнението на Декларацията за ангажираност.

Приемането на Декларацията за ангажираност постави общи цели, ясни приоритети и конкретни резултати за ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН и намаляване на неговото влияние.

България доказа, че поема реален ангажимент и осъществява конкретни действия в борбата срещу СПИН, отчете министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който откри Националната среща. У нас съществува механизъм за координация на проблема ХИВ/СПИН, какъвто е Националният комитет, действа Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести, от държавния бюджет се отделят значителни ресурси за решаване на проблемите, свързани с ХИВ/СПИН, подчерта министър Гайдарски.

Той посочи, че Министерството на здравеопазването активно участва в изпълнението на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово-предавани болести, от бюджета му годишно се отделят средно между 4 и 6 милиона лева, използвани основно за закупуване на тестове за ХИВ, хепатит В, С, сифилис, предоставя се и безплатна трикомпонентна антиретровирусна терапия с най-съвременните лекарства на всички хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

От началото на 2004 г. до края на 2005 г. в изпълнение на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, са постигнати значителни резултати, съобщи министър Гайдарски.

 • Създаден е отдел «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово-предавани инфекции» към Министерство на здравеопазването.
 • Изградени са местни координационни офиси по СПИН в 10 общини.
 • Изградени са едно национално и 8 регионални звена за второ поколение епидемиологичен надзор - в НЦЗПБ и РИОКОЗ.
 • Подкрепено е функционирането на мрежа от 15 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. От началото на тяхното разкриване през 2003 г. до края на 2005 г. през пълния процес на консултиране и изследване в тях са преминали над 15 500  души.
 • От началото на 2004 г. до края на 2005 г. мрежите от неправителствени организации, които работят по Програмата, са достигнали с услуги до над 20 000 интравенозни наркомани, представители на ромска общност и проституиращи.
 • Програмата работи със 111 училища от 13 общини за поетапно въвеждане на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН.
 • Създаден е двумесечен резерв от антиретровирусни медикаменти за лечение на хора, живеещи с ХИВ и СПИН, за да не се допусне прекъсване на терапията.
 • Пет ключови здравни институции бяха реновирани и оборудвани. Те включват отделението по СПИН към Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров”, София, Сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в МБАЛ „Св. Марина”, Варна и УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив, както и двете национални референтни лаборатории /по вирусология и имунология/, в които се провежда мониторинг на терапията.
 • Предоставена е съвременна апаратура за диагностика на лабораториите в РИОКОЗ, към които функционират Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН и звена за второ поколение епидемиологичен надзор. Във всички тези лаборатории се осъществява регулярен контрол на качеството на извършваните изследвания за ХИВ, хепатит В и С, и сифилис.
 • С финансовата и техническата подкрепа на Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН, УНИЦЕФ, СЗО, Американската агенция за международно развитие, Канадската агенция по здравеопазване, страната ни получи възможност да се нареди сред първите страни в региони, които работят в съответствие с най-високите международни стандарти и практики.
 • Резултатите от националния консенсусен процес ще залегнат в национален доклад относно засилването на отговора за осигуряване на универсален достъп до всички области на предоставяне на услуги до 2010 г.

  На срещата на високо равнище в Гленийгълс през юли 2005 г. страните от Г 8 поеха ангажимента да увеличат официалната помощ за развитие с около 50 милиарда долар до 2010 г., определени за прилагането на “Трите принципа за единно действие” по отношение на ХИВ/СПИН във всички страни. Те призоваха UNAIDS, СЗО и другите международни организации да разработят и прилагат пакет от услуги за превенция, лечение и грижи, с цел да се приближат възможно най-много до универсалния достъп за всички, които се нуждаят до 2010 г.

  Ангажиментът за засилване на цялостния отговор и максимално постигане на универсален достъп до лечение до 2010 г. беше разширен, за да включи на световната среща през 2005 г. всички страни-членки на ООН. Генералната асамблея на ООН прие резолюция, озаглавена "Подготовка и организация на срещата през 2006 г. за проследяване на резултатите от двадесет и шестата специална сесия: изпълнение на Декларацията за ангажираност с проблема ХИВ/СПИН". Документът с резултатите от срещата също подкрепи препоръките за хармонизиране между Глобалната работна група и ангажираните страни-членки за увеличаване на ресурсите за отговора по проблемите на СПИН и активно прилагане на “Трите принципа за единно действие”.

  Универсалният достъп трябва да бъде разглеждан като разгръщащо се глобално партньорство между развиващите се срани и донорите за подпомагане на страните да засилят своя национален отговор и принос за постигане на Целите на хилядолетието за развитие.

  Консултациите с участието на заинтересованите страни ще бъдат водени от Министерството на здравеопазването и Националния координационен орган за СПИН. Не се очаква този процес да завърши с ново планиране на национално ниво, а по-скоро да допринесе към вече съществуващите процеси на планиране и преглед в страната.

  Целта на тези първоначални консултации е процесът да завърши с базисна “пътна карта”. Тя ще се основава на състоянието на националния отговор, ясно идентифицирани принципни пречки и локални, регионални и глобални стратегии за преодоляване на тези пречки, както и желани резултати.

  «Пътната карта» на България ще бъде разработена в съществуващите рамки за планиране и преглед като Националната стратегия и Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово-предавани болести 2001-2007, плановете на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, изпълнявана с безвъзмездната помощ от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и съвместните годишни прегледи.

  “Пътните карти” на страните ще бъдат представени за обсъждане по време на регионални консултации. След това глобалната работна група за засилване на универсалния достъп ще обедини приноса на отделните страни в доклад, включващ анализ на общите препятствия пред засилването. Впоследствие ще бъдат формулирани препоръки за справяне с тези препятствия, които да бъдат разгледани на Срещата на високо равнище на Генералната асамблея на ООН за оценка по отношение на ХИВ/СПИН през 2006 г.

  Приоритетните аспекти по проблемите на ХИВ/СПИН за България ще бъдат представени по време на Регионална консултация за страните от Югоизточна Европа, която ще се проведе през март 2006 г. в Букурещ. Генералната асамблея на ООН поиска от UNAIDS да представи оценка на цялостния процес на предстоящата среща на високо равнище в периода 31 май – 2 юни 2006 г., на която ще се даде оценка на напредъка по отношение на постигането на целите, поставени в Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН.

  Сподели в: