Върни се горе

    Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция №5 за прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на съзнанието /обн., ДВ, бр 19/1975 г.изм., бр.35/1975 г/, прие днес Министерство на здравеопазването.

    В Инструкцията се регламентира прилагането на биологично-шоковите методи, които могат да се извършват само в лечебни заведения от правоспособни лекари със съответната специалност. Лекарите следят и отговарят за изправността на използваната апаратура и лечебните средства.

    Електроконвулсивна терапия се прилага само с анестезия и мускулна релаксация и с участието на лекар с призната специалност по анестезиология и интензивно лечение.

    Инструкцията определя и местата за прилагане на хипноза – само в лечебни заведения, от правоспособни психотерапевти. Не се допуска присъствие на лица, които са извън терапевтичния екип.

Сподели в: