Върни се горе

Нов раздел - „Детско здраве – околна среда”, ще бъде включен в Националния план за действие по околна среда и здраве. Това предвижда Министерството на здравеопазването, което започва актуализация на стратегическия документ. Допълнението се прави в изпълнение на решенията, взети на Четвъртата паневропейска конференция на министрите на здравеопазването и на околната среда, проведена през юни 2004 г. в Будапеща.

В работата по актуализацията на Националния план и разработването на новия раздел участваха представители на 12 министерства и агенции. Проектът се предоставя за обществено обсъждане, след което документът ще бъде внесен за одобрение в Министерския съвет.

Изпълнението на Националния план започна през юни 1998 г. с решение на правителството. За периода 1998-2006 г. бяха изпълнени 295 задачи от него. Положени бяха сериозни усилия за ограничаване замърсяването на околната среда и негативните въздействия върху човешкото здраве.

В съответствие със записаните в Европейския план за действие по детско здраве и околна среда приоритети, в националния план се залагат четири приоритетни цели в областта на детското здраве, свързани с рисковите фактори на околната среда. Това са:
-      Да се предотврати и значително да се намали заболеваемостта и смъртността от стомашно-чревни заболявания, както и други поражения върху здравето на децата чрез вземането на мерки за осигуряване на всяко дете с питейна вода постоянно, в достатъчно количество, с гарантирани микробиологични и химически показатели за качество, съответстващи на определените гранични стойности в националните нормативни документи и препоръките на СЗО, както и осигуряване на условия за подходяща хигиена за всички деца.
-      Да се предотвратят и ограничат респираторните заболявания, дължащи се на замърсяването на атмосферния въздух и въздуха в помещенията, включително пасивното тютюнопушене.
-      Да се предотвратят и значително да се намалят последствията за здравето на децата вследствие пътни произшествия, инциденти в дома и други, включително намаляване на заболяванията поради липса на достатъчно и на подходяща физическа активност сред децата.
-      Да се намали рискът от заболявания или увреждания, причинени от излагане на въздействието на опасни химични вещества и препарати (например тежки метали), физически фактори (например силен шум, нейонизиращи лъчения, биологични агенти и вредни условия на работа през бременността, детството и юношеството.

Националният план предвижда провеждането на епидемиологични проучвания за оценка на здравния риск за възрастните и за децата и неговото управление в екологично застрашените райони на страната. Ще се разработят програми за неговото ограничаване и предотвратяване, както и критерии за определяне на районите в страната с повишен здравен риск.

Ще се въведат по-строги от утвърдените норми за допустими емисии на отделни обекти и дейности, както и за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух в районите с утежнена екологична обстановка и в туристическите и курортни райони.

Български експерти ще участват в изготвянето на индикатори “здраве-околна среда” на СЗО, Европейския център по околна среда и здраве, които ще бъдат включени в националната информационна система.

Предвижда се да бъде сформирано функционално звено за контрол на травмите, нараняванията, транспортните произшествия и отравянията, което ще бъде локализирано в Националния център по опазване на общественото здраве със създаване на Национален регистър на детските травми и отравяния. Регистърът ще съдържа ежегоден отчет и анализ (медицински, технически, социален), на всеки случай на произшествие с дете.

В изпълнение на Националния план за действие по околна среда и здраве предстои въвеждането на разделно събиране на отпадъците във всички лечебни заведения, както и разработване на практическо ръководство за управление на отпадъците от лечебните заведения.

Актуализираният план предвижда и внедряването на програми за намаляване облъчването на населението от инхалаторното постъпление на радона, който е един от най-значимите фактори на радиационното въздействие върху населението. Той представлява 50% от облъчването от естествени източници и е основният източник на облъчване в продължително обитавани помещения (indoor). Оценката на радона като рисков фактор на жизнената среда налага въвеждането на мониторингови програми за системни измервания в жилищни сгради, училища и други, както и програми за прилагане на защитни мероприятия.

Сред целите в националния план е и осигуряване и поддържане на урбанизирана среда, отговаряща на здравните потребности на населението. Това е свързано с ограничаване и намаляване на заболеваемостта и смъртността от остри и хронични заболявания, причинени от въздействието на факторите на урбанизираната среда

Много важен момент в изпълнението на Националния план е разработването на общински планове за действие по околна среда-здраве. Те са ефективно средство за разрешаване на специфичните, регионални проблеми чрез обединяване усилията на всички заинтересовани. Досега повече от 72 общини в страната са изготвили такива планове и са в процес на тяхното изпълнение, сред които са Варна, Русе, Монтана, Севлиево, Своге, Добрич, Стара Загора, Видин, Горна Оряховица, Ямбол и други.

Изготвеният актуализиран Национален план за действие по околна среда и здраве включва дейности, насочени към опазване здравето на населението и особено на децата. Затова мнението на гражданите, на неправителствените организации, на всички заинтересовани, както и техните предложения по текста на плана са изключително важни.

МЗ очаква мнения, коментари и предложения по Националния план до 30 април 2007 г. на електронен адрес: hmileva@mh.government.bg

Сподели в: