Върни се горе

Издадени са 41 352 наказателни постановления на обща стойност 5 382 625 лв. и 8033 заповеди за спиране на обекти, дейности и стоки

Работата на Министерството на здравеопазването и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) през 2005 г. бе основно насочена към дейности, целящи подобряване на факторите на жизнената среда и качеството на живот, промяна в рисковото поведение (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, намалена двигателна активност, нездравословно хранене), подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.

Това обобщава отчетът за дейността на инспекциите, който е част от програмата на провеждащото се днес и утре (13-14 юни) Национално съвещание на директорите на РИОКОЗ и на националните центрове по обществено здраве. В неговата работа участва министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Контролната дейност на инспекциите през 2005 г. значително се разширява и увеличава като обем, отчита докладът. Контролните им органи са извършили 774 206 проверки и обследвания в 224 281 обекта с обществено предназначение през 2005 г. Те са издали 77 568 предписания за отстраняване на здравни неблагополучия и подобряване състоянието на обектите.

През годината са издадени 41 352 наказателни постановления на обща стойност 5 382 625 лв. (3 350 408 лв. за 2004 г.). Най-висок е техният относителен дял по Закона за храните (81%), следван от този по Закона за здравето (18%), Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за водите. Средната сума на едно наказателно постановление през 2005 г. се е увеличила на 130,17 лв. - при 88,02 лв. за 2004 г.

Издадени са 4621 наказателни постановления за наложена имуществена санкция на обща стойност 1 766 360 лв. (при 511 180 лв. за 2004 г. и 232 620 лв. за 2003 г.).

Инспекторите са издали 8033 заповеди за спиране на обекти, дейности и стоки (при 8094 за 2004 г.). Унищожени или преработени са 708 584 кг и 263 108 единични опаковки стоки със значение за здравето на човека.

През годината са постъпили 3634 жалби от граждани (3893 за 2004 г., 3656 за 2003 г.), от които 3567 са решени.

За целите на държавния здравен контрол върху произведените в страната храни през 2005 г. са направени 8955 химични изследвания. При 541 от пробите (6%) са констатирани отклонения от нормите. Микробиологичните изследвания при 8477 проби храни българско производство са показали, че 3,6% от тях са нестандартни. За извършване на микотоксикологични анализи са взети 2233 проби, от които 1,3% са били нестандартни.

През 2005 г. в страната са регистрирани 28 взрива от хранителни заболявания с 329 заболели лица, от които 114 деца до 18 г. (34,67 %). Хоспитализирани са 248 лица (75,38 %), от които 36 са деца. Няма регистрирани смъртни случаи.

Извършени са проверки на храненето на организирани колективи. От тях на изискванията за здравословно хранене отговарят едва половината от детските заведения и 25,5% от проверените ученически, работнически и учрежденски столове и болници. В тази връзка са издадени 213 предписания и са съставени 10 акта с наказателни постановления.

Средно за страната с профилактични прегледи са обхванати 74% от децата до 7 г., посещаващи детски заведения, и 67% от учениците. Данните за физическото развитие и здравословното им състояние са обобщени за отделните области и за първи път общо за страната.

През миналата година са изследвани 28 176 проби питейни води по показателите на постоянния мониторинг (13% от които не отговарят на изискванията) и 3851 проби по показателите на периодичния мониторинг. Проверено е качеството на водата на 611 открити и 240 закрити плувни басейни и 97 зони за къпане.

Чрез тематични проверки е проследено състоянието на напитки от плодове, какао и шоколадови продукти, обекти за производство на зеленчукови и плодови консерви, козметични продукти, биоцидни препарати, документация, хигиенен режим, съхранение и срок на годност на лекарствата, спазване на забраната за търговия и употреба на азбест и азбестосъдържащи материали.

На подлежащите на текущ радиационен контрол в страната 3312 обекта са извършени 5370 проверки, издадени са 207 предписания и 3 наказателни постановления.

През 2005 г. 17 регионални инспекции са провели мониторинг на качеството на атмосферния въздух в 41 пункта. Изследвани са 5315 проби за прах и аерозоли (от тях 14,41% са над пределно допустимите концентрации) и 85 628 за газове (3,28% над пределно допустимите концентрации). Факторът “шум” продължава да бъде проблем за здравето на хората и качеството на живот в големите населени места на страната, е един от изводите в доклада. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са провели измервания на шума от автомобилния транспорт в общо 971 пункта, със 129 повече от 2004 г. Направени са 5150 определяния, от които при 3621 (70%) нивото на шума е над 60 dBA.

През миналата година дейността по държавния противоепидемичен контрол бе насочена основно към: поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол над заразните и паразитни болести; осигуряване на висок имунизационен обхват съгласно Имунизационния календар на страната; дейности по изкореняване на полиомиелита, по проблемите на грипа и острите респираторни заболявания; по профилактиката и контрола на трансмисивните инфекции и по национални и регионални програми, свързани с профилактиката и контрола на заразните и паразитни болести. Във връзка с това на територията на страната са проведени 18 тематични проверки за контрол на извършваните дейности.

Наблюдава се значително намаляване на показателите на общата заразна заболяемост. Това се дължи на значително намалелия брой заболявания в групата на трансмисивните инфекции (Ку-треска и Марсилска треска), следвани от ентероколитите, колиентеритите, вирусните менингити и варицелата. По данни на Националния център по здравна информация през 2005 г. са регистрирани общо 64 183 случая на заразни болести (без грип и ОРЗ), срещу 71 980 за 2004 г.

Добри показатели отчита изпълнението на имунизационната програма през 2005 г. Със завършен курс на имунизация срещу туберкулоза са 97,9% от новородените; с по три приема ваксина срещу хепатит В - 96%, полиомиелит - 96,6% и ДТК - 95,6% от подлежащите. 96,2% е обхватът с триваксината срещу морбили, паротит и рубеола.

През 2005 г. специалисти от РИОКОЗ са участвали в 2141 областни, общински или районни експертни съвети по устройство на територията, като броят на разгледаните документации е 24 690, от които за 1852 (7,5%) е изготвено отрицателно становище. Експертните съвети по здравно-техническа експертиза към РИОКОЗ са провели общо 970 заседания, на които са били разгледани 11 215 документации. По време на строителство са извършени 5005 проверки. Експерти от РИОКОЗ са участвали в 2185 приемателни комисии. Издадени са 5793 становища за въвеждане на обекти в експлоатация, 3152 хигиенни заключения и 23 571 удостоверения за регистрация на обекти по Закона за храните и 39 135 за нехранителни обекти с обществено предназначение. Извършени са 10 289 проверки и са издадени 2385 предписания при контрола върху дейностите с опасни отпадъци.

10 133 е броят на проверките на 3965 обекта за търговия, производство и внос на химични вещества и препарати. Издадени са 890 предписания, 16 акта и 15 заповеди за спиране пускането на пазара на химикали.

През 2005 г. РИОКОЗ са работили по изпълнението на 18 национални програми и проекти и по специфични за всеки регион програми. Проведени са 679 семинара и 132 курса, изнесени са близо 4700 лекции и беседи по различни въпроси и проблеми, извършени са 272 социологически и 2428 други проучвания и 64 367 лабораторни изследвания

Изводите, направени в отчета за 2005 г., очертава и приоритетите в дейността на РИОКОЗ през 2006 г. Сред тях са повишаване на ефективността, качеството и компетентността на държавния здравен контрол над обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките на пазара, които имат значение за здравето на населението, над дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. Една от основните цели е и провеждането на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения, контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация, укрепване на дейностите по изпълнение на Националния имунизационен календар.

Сподели в: