Върни се горе

Днес, 29 април, Националният център по хематология и трансфузиология проведе 44-та национална конференция по трансфузионна хематология.

На нея бе направен анализ на дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология през 2003 г. и тяхната ефективност. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с развитието на националната трансфузионна система. Представени бяха и проекти на наредби, регламентирани от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

Анализът на дейността на трансфузионната система през 2003 г. показва, че за първи път след 1989 г. се наблюдава повишаване на общия брой на кръводарителите - с около 5000 души. В 20 центъра и отделения се е увеличил броят на безвъзмездните кръводарители в сравнение с предходната година.

В сравнение с предходната година налице е и увеличаване на количеството на преработената кръв - с около 3000 литра.В по-голяма част от болниците е внедрена компонентната терапия, сведено е до минимум приложението на цялостна кръв, увеличено е използването на еритроцитен и тромбоцитен концентрат. Според експертите все още не се прецизират медицинските показания за приложение на плазма, поради което над 60% от нея се използва за клинично приложение. Това води от своя страна до недостиг на плазма за производство на лекарства.

С оглед изпълнението на основната мисия на трансфузионната система – осигуряване на безопасна кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с необходимото качество, на конференцията бяха дефинирани основните ключови области за бъдещото развитие на трансфузионната система. Сред тях са:

1. Хармонизиране на нормативната уредба в областта на трансфузионната хематология в съответствие с Директивата на ЕС, принципите и препоръките на СЕ, СЗО, Международната федерация на червения кръст и червения полумесец.2. Оптимизиране на дейностите по осигуряване с кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на съвременните критерии за сигурност и безопасност.

3. Внедряване на система за управление на качеството на дейностите и продуктите на всички нива на трансфузионната система и внедряване на система за трансфузионен надзор.4. Преустановяване на негативните тенденции при набирането и задържането на кръводарители от нискорискови групи.

Влезлият в сила от 1 януари 2004 г. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането регламентира националната политика в тази област и е в пълен синхрон с Директива 2002(98) на Европейския съюз. Законът отразява волята, ангажираността и отговорността на правителството да постави дейностите, свързани с кръводаряването и кръвопреливането в една съвременна законова рамка.

Ръководството на МЗ прие две наредби по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането - Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки, и Наредба за определяне на условията, реда и цените за доставка на плазма на производителите на лекарства. Предстои Министерският съвет да приеме постановление за тяхното утвърждаване.

Според проекта на Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки многопрофилните болници за активно лечение, в чиято структура има отделение по трансфузионна хематология, и Военномедицинска академия доставят на центровете за трансфузионна хематология (ЦТХ) кръв и кръвни съставки срещу възмездяване за разходите по тяхното вземане. Възмездяването се извършва на база брой доставени стандартни единици кръв и среден разход за вземане. Той е в размер на 20 лв. и включва подкрепително-тонизираща храна на кръводарителя на стойност 8 лв., която се осигурява от лечебните заведения, и покриване на непосредствените разходи.

Директорът на Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) ежегодно предоставя за утвърждаване от министъра на здравеопазването необходимите количества кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди в страната, количеството плазма за производство на лекарства и медицинските изделия за вземане и съхраняване на кръв и кръвни съставки.

Центровете по трансфузионна хематология доставят безвъзмездно на болниците и диспансерите с легла диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки в рамките на утвърдените количества. Извън тях центровете могат да доставят допълнителни количества срещу възмездяване на разходите по тях. Средният разход за диагностика и преработка на литър кръв, взета от кръводарител, в зависимост от получените кръвни продукти е 90 лв. за литър еритроцитен концентрат, консервирана кръв или прясно замразена плазма, и 10 лв. за единица тромбоцитен концентрат.

Вторият приет документ е Наредбата за определяне на условията, реда и цените за доставка на плазма на производителите на лекарства от центровете за трансфузионна хематология (ЦТХ). Необходимите количества и видове плазма за всяка следваща година се определят до 30 ноември съобразно нуждите на лечебните заведения и заявените количества от производителите на лекарства и се утвърждават от министъра на здравеопазването. До 30 януари всяка година се сключват договорите между директорите на ЦТХ и производителите на плазма, съгласно които се осигуряват утвърдените количества и видове плазма. Съгласно приложението към наредбата за литър прясно замразена плазма се заплаща 50 лв., за литър хиперимунна плазма – 207 лв., литър плазма с намалено съдържание на лабилни фактори на кръвосъсирване – 48 лв., и 10 лв. за единица левкоцитен концентрат.

Сподели в: