Върни се горе

Три пъти се е увеличил броят на хората, потърсили услугите на Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) през първите три месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година. От 1 януари до 31 март 2006 г. в кабинетите са изследвани за ХИВ 3878 души. Само за един ден - на 14 февруари, над 450 души са получили консултиране и бързо изследване за ХИВ в мобилните медицински кабинети, поддържани от неправителствени организации.

Това отчете на проведеното днес, 28 юни, второ работно заседание Националният координационен комитет (НКК) на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, което се проведе в Министерския съвет. В заседанието взеха участие г-жа Емел Етем – заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии и председател на Националния комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести към МС, проф. Радослав Гайдарски – министър на здравеопазването и зам.-председател на Националния комитет, заместник-министри на девет министерства, включени в Националния комитет, представители на академичната общност, неправителствени организации и на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се реализира от Министерство на здравеопазването с безвъзмездната финансова помощ на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. На заседанието членовете на НКК разгледаха годишния отчет за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за периода 1 януари – 31 декември 2005 г., както и текущия отчет за напредъка при реализирането на дейностите по Програмата през първото тримесечие на 2006 г.

Важен успех на Програмата е редовното предоставяне на консултиране и изследване за ХИВ в 5 затвора на територията на София, Стара Загора, Бургас и Пазарджик. От разкриването на първите кабинети през април 2003 г. до 31 март 2006 г. през тях са преминали общо 19 613 души. Като допълнителна разширена услуга кабинетите вече предоставят и възможност за изследване и лечение на полово предавани инфекции.

Работещите сред инжектиращи венозно наркотици неправителствени организации в 10 общини са достигнали до нови 373 лица, 54% от които са на възраст под 25 години, а 90,7% са мъже. Общият брой на инжектиращите венозно наркотици, обхванати с услуги по Програмата от началото на 2004 г., е 4653 души.

Работата на екипите на терен се подпомага от четири нископрагови центъра за наркомани. От голямо значение е разкриването на нови метадонови програми, които да предлагат субституираща терапия за тези лица.

Успешно са изпълнени плановете за работа с млади хора с високо рисково поведение от ромската общност. От началото на януари до края на март тази година работещите с тази общност осем неправителствени организации са обхванали нови 1276 души (78% от тях под 25 години) чрез консултиране за ХИВ и полово-предавани инфекции, безопасен секс, обучение в социални и лидерски умения, насочване и придружаване до медицински служби. От началото на 2004 г. различни услуги по линия на Програмата са предоставени на 12 801 души. Работата в общността се подпомага от седем здравно-социални центъра в ромски квартали.

От начало на действието на Програмата работещите с рисковата група на проституиращи десет неправителствени организации са оказали помощ и консултация на 3508 лица, от които 344 само за първите три месеца на тази година.

До края на 2005 г. в 30 училища на страната са изпълнени проекти за превенция на ХИВ и сексуално здраве, в които са били включени 13 552 ученици. Чрез 11 общински проекти работещите по Програмата са стигнали до 11 378 младежи в риск, които са извън училище. В няколко общини вече са изградени центрове за предоставяне на услуги на млади хора и клубове за обучение на връстници.

По линия на Програмата е осигурена високоактивна антиретровирусна терапия на 185 нуждаещи се лица (с натрупване), от които 9 са новите пациенти, започнали терапията в периода януари-март 2006 г. Три центъра, които се управляват от неправителствени организации, финансово подкрепени от Програмата, са предоставили психо-социална подкрепа на общо 227 хора, живеещи с ХИВ/СПИН или 95% от тези, които са под медицинско наблюдение.

За изпълнение на дейности по Програма за първите три месеца на 2006 г. са изразходвани 536 000 долара, 355 000 от които са предоставени на подполучателите по Програмата - 122 000 долара на мрежата от неправителствени организации, които работят сред интравенозни наркомани; 140 000 долара на организациите, които работят с ромска общност и 132 000 долара за работа с проституиращи жени и мъже.

НКК взе решение за създаване на ново регионално звено за епидемиологичен надзор за ХИВ от второ поколение на територията на Стара Загора. В града има рискови групи, които са обект на епидемиологичен надзор – роми, проституиращи жени и лица, лишени от свобода.

В Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве в Добрич ще бъде изграден нов кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН, където са налице основни рискови групи – проституиращи и младежи, употребяващи интравенозно наркотици.

Сподели в: