Върни се горе

Световният ден без тютюнопушене - 31 май, тази година кацентира вниманието на обществото върху ролята на здравните професионалисти - лекари, стоматолози, фармацевти, медицински сестри и техните съсловни организации, за конрола върху тютюнопушенето.

За отбелязване на Световния ден без тютюнопушене Министеството на здравеопазването съвместно с Регионалното бюро за Европа на СЗО предвижда следните прояви:

на 3o май, понеделник, в 9.00 часав Националния център по опазване на общественото здраве започва тридневен курс за обучение на здравни специалисти - обучители на тема "Контрол и ограничаване на употребата на тютюневеи изделия в лечебните и здравни заведения в Република България." В него участва доктор Керстин Шоте, представителка на програмата на европейското бюро на СЗО "Европа - свободна от тютюнев дим."

на 31 май, вторник от 11.30 до 13.30 часадоброволци от Младежкия червен кръст и Асоциацията на студентите медици в България ще раздават на гражданите в София информационни материали за вредата от тютюнопушенето и възможностите за отказване. Пунктовете ще бъдат разположени пред Министерството на здравеопазването и Булбанк, Народната библиотека, Народния театър, НДК (входа на информационния център)и пред паметника на Патриарх Евтимий, бул. "Патриарх Евтимий".

Световният ден без тютюнопушене ще бъде отбелязан с различни прояви и в страната, с активното участие на специалистите от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

Авторитетът и поведението на здравните професионалисти имат голямо значение за възприемане на култура и начин на живот без тютюнопушене. Чрез своя непосредствен професионален контакт с хората именно медицинските специалисти могат да помогнат със съвети и отговори на въпроси, свързани с тютюнопушенето и рисковете от него за здравето. Те могат да въздействат на национално и световно ниво чрез своите организации и да променят държавната политика за по-добър контрол върху тютюнопушенето и намаляване на вредата му върху здравето.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2002 година пушачите в света са около 1,3 млрд., от които мъжете са около 1 млрд. Разпространението на тютюнопушенето сред мъжете е 47% (42% в развитите и 48% в развиващите се страни), а сред жените 12 % (24% в развитите и 7% в развиващите се страни). Очаква се до средата на XXI век тютюнопушачите в света да достигнат 1,650 млрд. души.

България е сред водещите страни по потребление на цигари.От 2001 година страната заематрета позиция в светапо потребление на цигари на човек от население. Среднодневното количество на изпушвани цигари се движи между 41,6 млн. цигари през 1985 година, 51,4 млн. през 1990 година и 67,9 млн. през 2001 година. По данни на Националния статистически институт потреблението на цигари средно на лице от домакинство нараства от 965,9 цигари през 2001 година на 978,1 през 2003 година, като потреблението се увеличава с нарастване на дохода на домакинството. През 2003 година, домакинстата, които попадат в групата с доход до 600 лв., са употребили 792,1 цигари средно на лице, докато тези с доход над 300 лв. са употребили 1406,9 цигари.

Много висок е относителният дял на мъжете пушачи у нас - 66% във възрастовата група 20 - 45 години, т.е. двама от всеки трима мъже в тази активна възраст са пушачи. Опасно нараства относителния дял на жените пушачки - от 16,7% през 1986 година на 29,8% през 2001 година.

Изключително тревожна тенденция е увеличаването на тютюнопушенето сред младите българи. 83,3% при 16 годишните са опитвали да пушат според данни на проведеното "Глобално проучване на тютюнопушенето при младите хора - България 2002." Равнището на тютюнопушене сред 15 годишните младежи в България е сред най- високите в Европа, 35% от учениците у нас са пушили 40 и повече пъти през живота си,сочи международното изследване "ESPAD", проведено през 2003 година.

Тютюнопушенето е водещата предотвратима причиназа смъртност в Европа. Въпреки че в нея живеят едва 15% от населението на планетата, то е обременено с почти 1/3 от заболяванията, предизвикани от тютюнопушене в световен мащаб. Според последни данни, разпространението на тютюнопушенето в Европа, е на 30% от зрялото население и есъотвтно около 38% сред мъжете и 23% сред жените. В България тези нива са по- високи, като при мъжете достигат 43,8%.

През януари 2004 година в централата на СЗО в Женева бе проведена среща за контрол на тютюнопушенето с участието на представители на професионални здравни организации от много страни. Участниците в срещата приеха Кодекс на поведение на здравните професионалисти за контрол на тютюнопушенето. Той включва 14 насоки за дейности, ориентирани към активно намаляване на консумацията на тютюневи изделия и извеждане контрола на тютюнопушенето сред приоритетите на общественото здравеопазване на национално, регионално и глобално ниво.

С приетите насоки организациите се ангажират активно да съдействат за подписването, ратифицирането и прилагането на рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето на СЗО. Ще подкрепят кампании за обществени места без цигарен дим и ще съдействат здравните институции и образователните центрове да включват в образователните планове за здравни професионалисти въпроси по контрола на тютюнопушенето. Организациите на здравните професионалисти ще насърчават и подкрепят членовете си да не употребяват тютюневи изделия и да промоцират култура без тютюнопушене, както и да въвеждат забрана за тютюнопушене на териториите на организациите или на събития, организирани от тях.

Сподели в: